A MAGÁNFŐZÉSŰ PÁLINKA ADÓZÁSA 2015-ben

adóhírek

palinkafozo

A magánfőzésben legfeljebb 50 liter mennyiségben saját fogyasztásra előállított pálinka továbbra is adómentes. A módosítás azonban változtat a magánfőző jogszabályi fogalmán.

A jelenlegi szabályozás szerint magánfőzőnek minősül, aki saját tulajdonú gyümölcsből vagy abból származó alapanyagból saját desztillálóberendezésen állít elő pálinkát, a módosítás ehhez egy újabb feltételt állít: a magánfőzőnek gyümölcstermesztőnek is kell lennie. Arról „jótékonyan” hallgat a jogszabály, hogy ki tekinthető gyümölcstermesztőnek. Ami egyrészről megengedőbb jogalkalmazás esetén elvileg akár egy szilvafával is lehetővé teszi a magánfőzői státusz megszerzését. Másrészről veszélyes is lehet egy szigorúbb jogalkalmazás esetén megkövetelhetővé teszi annak igazolását, hogy alapanyagul szolgáló gyümölcs (vagy annak jelentős része ) saját gyümölcstermesztésből származzon.

Ennek a jelentősége egyrészt abban áll, hogy a saját fogyasztásra szánt 50 litert meg nem haladó mennyiségű pálinka a magánfőző esetében továbbra is adómentes. Másrészt a jövedéki törvény 9.§ (3) bekezdése illetve a 64§ (6) bekezdése összevetéséből adódóan a a módosítás szerint a magánfőző által a nem saját felhasználásra előállított illetve az ilyen célra, de 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat adója évi 1000 forint. Az hogy ez milyen mennyiségi egységre számolandó nem derül ki a szabályozásból. Amennyiben ez azt jelenti, hogy az adómérték független a mennyiségtől s,ha ez így is marad lényegesen kedvezőbb a jelenlegi szabályozásnál, mely hektóliterenként 100 térfogatszázalékos etil-alkohol-tartalom esetén 333 385 forint adókötelezettséget ír elő.Nem ilyen kedvező a helyzet az eddigiekhez képest a bérfőzetés esetén. Itt a korábbi 50 literig nulla forint adókötelezettséggel szemben a módosítás hektóliterenként 100 térfogatszázalékos etil-alkohol-tartalom esetén 167.000.-Ft adókötelezettséget helyez kilátásba, míg az 50 litert meghaladó mennyiségre a korábbival megegyezően hektóliterenként 100 térfogatszázalékos etil-alkohol-tartalom esetén 333 385 forint adókötelezettséget ír elő.

A módosítás következtében aki pálinka főzőt vásárol az azt követő 15 napon belül köteles azt bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentést nem ússzák meg azok sem akik már 2015. január 1. előtt beszerezték pálinkafőzőjüket, nekik 2015. január 15-ig kell ezt bejelenteni a lakóhelyük szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésnek tartalmaznia kell a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati adóhatóság jár el. A konkrét módosítások fontosabb részeit valamint a jelenleg érvényes szabályokat itt találod.

A Jöt. 63. § (2) bekezdés 11 . és 12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában)

„11 . magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható ,

legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-el őállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a

magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig ;

12. magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú

gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú

desztillálóberendezéssel rendelkezik .”

Jelenleg hatályos szöveg:

63. § (1) E törvény alkalmazásában alkoholtermék alatt

(2) E törvény alkalmazásában

11. magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 2 hektoliter tiszta szesz mennyiségig;

12. magánfőző: az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból, saját tulajdonú desztillálóberendezésen állít elő párlatot.

A Jöt . 64. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(1) Az adó alapja – a (6) bekezdésben foglalt eltéréssel – az alkoholtermék 100 térfogatszázalékos etil-alkohol-tartalommal (a továbbiakban: tiszta szesz) hektoliterben meghatározott, 20 °C-on mért mennyisége .

(2) Az adó mértéke – a (3) és a (6) bekezdésben foglalt eltéréssel – az (1) bekezdés szerinti

adóalapra 333 385 forint .

(3) A szeszfőzdében bérfőzés keretében, a bérfőzető alapanyagából előállított párlat ( a

továbbiakban: bérfőzött párlat) adója az (1) bekezdés szerinti adóalapra számítva egy bérfőzető

részére évente

a) legfeljebb 50 liter mennyiségig 167 000 forint ,

b) az 50 litert meghaladó mennyiségre 333 385 forint .”

Jelenleg hatáyos szöveg:

64. § (1)Az adó alapja az alkoholtermék 100 térfogatszázalékos etilalkohol (a továbbiakban: tiszta szesz) tartalommal hektoliterben meghatározott, 20 °C-on mért mennyisége, illetve a magánfőzésben előállított párlat esetében a vámhatósághoz bejelentett alapanyag tömegben (szőlőbor esetén térfogatban) kifejezett mennyiségéből a 3. számú melléklet szerinti kihozatali arányszámmal számított tiszta szesz mennyisége, hektoliterben.

(2) Az adó mértéke a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi jelzéseinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 110/2008/EK rendelet) II. mellékletében felsorolt termékek, valamint az olyan szeszes italok esetében, amelyek alkoholtartalma kizárólag a 110/2008/EK rendelet II. mellékletének 6. és 9. pontja szerinti termékből származik, és ízesítésükre mézet, vagy az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjaiban meghatározott aroma anyagot használnak, továbbá a nem szeszes italnak minősülő alkoholtermék esetében – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – az (1) bekezdés szerinti adóalapra 333 385 forint, egyéb szeszes italok esetében 476 270 forint.

(3) A szeszfőzdében bérfőzés keretében, a bérfőzető alapanyagából előállított párlat (a továbbiakban: bérfőzött párlat) adója az (1) bekezdés szerinti adóalapra számítva egy bérfőzető részére évente

a) legfeljebb 50 liter mennyiségig 0 forint,

b) az 50 litert meghaladó mennyiségre 333 385 forint.

A Jöt. 64 . § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1 000 forint, amelyet a magánfőző fizet meg.”

Jelenleg hatályos szöveg:

64.§ (6) A magánfőzés keretében a magánfőző által évente 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat, valamint a magánfőző által előállított 50 liter mennyiségen belül a 9. § (3) bekezdés rendelkezése alá nem eső párlat adója az (1) bekezdés szerinti adóalapra számítva 333 385 forint.

A Jöt. 67/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„67/A. § (1) A magánfőző a 63 . § (2) bekezdés 11 . pontja szerinti desztillálóberendezés feletti

tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati

adóhatósághoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító

jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát

és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

(3) A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés

feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

(4) A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségé t

a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati

adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított el ő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem

keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

(5) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről, valamint a magánfőző

adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzat i

adóhatóságot.

(6) A 63. § (2) bekezdés 11 . pontja szerint évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a

magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a

vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

(7) A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el,

feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktá r

részére értékesíthető.

(8) A (7) bekezdés szerinti értékesítéskor vagy ha a magánfőző az általa el őállított magánfőzött

párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, az (1) bekezdés szerint i

bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatóság i

igazolás igazolja a párlat eredetét .

(9) Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog a z

előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejét ől számított 1 év

elteltével évül el .”

Jelenleg érvényes szöveg:

67/A. § (1) A magánfőző a 64. § (6) bekezdése szerinti esetben a vámhatósághoz bejelenti – az adókötelezettség keletkezését öt nappal megelőzően – az adó megállapításához szükséges, a külön jogszabályban meghatározott adatokat, az adó összegét, valamint az értékesítésre szánt párlathoz igényelt zárjegyek rendelkezésre bocsátásához szükséges, a külön jogszabályban meghatározott adatokat. A bejelentés adóbevallásnak minősül.

(2) A magánfőző az (1) bekezdés szerinti bejelentésben nyilatkozik arról, hogy sem ő, sem a vele egy háztartásban élő más személy nem állíttat elő bérfőzésben párlatot.

(3) A vámhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján a bejelentés megérkezését követő naptól számított nyolc napon belül a bejelentett (bevallott) mennyiségre származási igazolványt állít ki és bocsát a magánfőző rendelkezésére, feltéve, hogy a magánfőző az adót megfizette.

(4) Magánfőzés esetén

a) a 66. § (4)-(5) bekezdésében és a 67. § (1) bekezdésében, valamint

b) a párlat értékesítésére a 67. § (2) bekezdés b) pontjában

foglaltak értelemszerűen alkalmazandók.

(5) Ha a magánfőző az általa előállított adómentes párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, akkor az előállítani kívánt párlatot az (1)-(2) bekezdés szerint jelentheti be a vámhatósághoz azzal az eltéréssel, hogy zárjegyet nem kell igényelni és a bejelentés nem minősül adóbevallásnak. A vámhatóság által kiadott származási igazolványra a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy e származási igazolvány nem igazolja az adó megfizetését.

81. § A Jöt. 72. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) A magánfőzőnek nem kell adóraktári engedéllyel rendelkeznie.”

A Jöt. . „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 128/K. §-sal egészül ki :

„128/K. § (1) Ha 2015. január Hét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló

desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015 . január 15-ig kell

megtennie a 67/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentést .

(2) A 2015 . január 1-jét megelőzően előállított magánfőzött párlatra 2014 . december 31-é t

követően is az előállításkor hatályos szabályokat kell alkalmazni .”