Adózási kockázatot jelentő körülmények

adóhírek, ellenőrzési irányok 2014, kockázatelemzés 2014

A NAV elnöki tájékoztatás szerint az adózói életút jelentősebb állomásaihoz (átalakulás, tulajdonosokat vagy szervezeti képviselőket érintő személyi változások, illetékesség -, illetve székhelyváltás, megszűnés) kapcsolódó adózói döntések általában önmagukban nem vagy nem jelentős mértékben hordoznak kockázatot, de egyéb kockázatokkal együtt már megalapozhatják az ellenőrzésre történő kiválasztást. A felsorolások természetesen nem teljeskörűek, de arra mindenképpen alkalmasak, hogy jelezzék a fontosabb veszélyforrásokat, amelyekre figyelnünk kell, ha el akrjuk kerülni a gyakori ellenőrzéseket.

Székhely- és/vagy illetékesség változáshoz kapcsolódó kockázatok, különösen:

- a bejelentett székhelyet székhelyszolgáltató biztosítja és a székhelyszolgáltatóhoz történő bejelentkezés, illetve a nyújtott szolgáltatás tényleges tartalma nem felel meg a székhellyel szemben támasztott jogszabályi követelményeknek,

- a bejelentett cím nem létező, vagy a létező cím alkalmatlan a székhelytől megkívánt funkcióra,

- a székhelyként történő használat jogcíme nem/ vagy nem megfelelően igazolt,

- gyakori székhely-, vagy illetékességváltás, melyhez tényleges gazdasági indok nem kapcsolódik

Annakeldöntéséhez, hogy az egyes körülményekhez, mely esetek sorolhatók segítséget nyújthatnak az alábbi jogszabályok:

Art. 178. § E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában

25.székhely: eltérő rendelkezés hiányában a jogi személy alapszabályában, a cégbejegyzésben ekként megjelölt hely, ilyen hely hiányában, vagy ha több ilyen hely van, a központi ügyvezetés helye. Ha nemzetközi szerződés az adóügyi illetőséget az üzletvezetés helye szerint állapítja meg, az üzletvezetés helye szerint belföldi illetőségű adózónak minősülő külföldi személy esetén e törvény alkalmazása szempontjából az üzletvezetés helye székhelynek minősül,

27. telephely: az a hely, ahol az adóköteles tevékenységet folytatják, ideértve különösen a vállalkozó állandó üzleti (üzemi), termelő-, szolgáltatótevékenységének helyét függetlenül attól, hogy a telephely a vállalkozás székhelyétől különböző közigazgatási területen található,

PTK (új) 3:7. § [A jogi személy székhelye]

A jogi személy székhelye a jogi személy bejegyzett irodája, ahol a jogi személynek biztosítania kell a részére címzett jognyilatkozatok fogadását és a jogi személy jogszabályban meghatározott iratainak elérhetőségét.

3:96. § [A társaság tevékenységének helye]

(1) Ha a társaság székhelye nem azonos a társaság központi ügyintézésének helyével, a létesítő okiratban a központi ügyintézés helyét is meg kell jelölni.

(2) A létesítő okiratban a társaság telephelyét és fióktelepét fel kell tüntetni, ha annak a nyilvántartásba való bejegyzését a társaság kéri.

Személyi változásokhoz kapcsolódó kockázatok, különösen:

- a vállalkozást olyan külföldi magánszemélynek értékesítik és/vagy ügyvezetője olyan külföldi magánszemély lesz, akinek nincs belföldi bejelentett lakcíme, csak kézbesítési meghatalmazottra vonatkozó adatok bejelentésére került sor;

- céghalmozó, cégbedöntéssel érintett személy kerül ügyvezetői, tulajdonosi körbe,

- az új ügyvezetőként bejelentett személy tényleges ügyvezetői tevékenységet nem végez.

Az adózók költségvetési kapcsolataihoz köthető kockázatok, különösen:

- bevallási szokások lényeges megváltozása,

- a bevallások benyújtásának elmaradása,

- a bevallások értékadatainak tendenciózus, jelentős megváltozása,

- a bejelentési kötelezettségek többszöri elmulasztása.

Az adózók kapcsolatrendszerét érintő kockázatok, különösen:

- a korábban az adóhatóság látókörébe került szándékos adóelkerülők, fantom cégek tulajdonosainak és képviselőinek érdekeltségi körébe tartozó, bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés keretében még nem ellenőrzött vállalkozások,

- a felszámolási vagy kényszertörlési eljárással megszűnő társaságok tulajdonosi köre által alapított új társaságok,

- az adóhátralékot felhalmozó cégek tulajdonában lévő vagyonelemek kivonását követően – nem a jövőbeni gazdasági tevékenység folytatása céljából – felvásárló cégeknek, illetve magánszemélyeknek (ún. cégtemetőknek) értékesítők még élő cégkapcsolatai,

- kockázatosnak minősülő társaságok haszonhúzó tagjai.