Az Áfa tv. 2016. júliusi változásai

Az Áfa tv. 2016. júliusi változásai. www.adoklub.eu

NAV információ: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) egyes ingatlanokkal kapcsolatos ügyleteket érintő, 2016. július 16-ától hatályos módosítása az építésügyi jogszabályok változásán alapul.

Az építésügyi jogszabályok [1] 2016. január 1-jétől bevezették az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység jogintézményét. Az egyszerű bejelentés bevezetésével lényegében a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén megszüntetésre került az építési engedélyezési eljárás, csupán bejelentési kötelezettséget ír elő a jogszabály. A bejelentést követő 15 nap elteltével az építési tevékenység megkezdhető. Az egyszerű bejelentés alapján megkezdett épületet a bejelentéstől számított tíz éven belül fel kell építeni és az illetékes hatóságtól a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni.

Az Áfa tv. ezen szabályozással összefüggő módosításának eredményeként az egyszerű bejelentéshez kötött ügyletek az építési engedélyhez kötöttekkel azonos elvek szerint ítélendők meg. Ennek megfelelően:

  • 2016. július 16-ától az adóalanyként teljesített sorozatjellegű ingatlan értékesítések körébe tartozik az olyan ingatlan értékesítése is, amely ingatlan egyszerű bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év [Áfa tv. 6. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja],
  • fordított adózás alá esik az ellenérték fejében – és az Áfa tv. 142. § (3)-(4) bekezdéseinek megfelelő személyek között – megvalósuló olyan építés-szerelési, egyéb szerelési munka, amely olyan ingatlan létrehozatalára irányul, amely ingatlan létrehozatala egyszerű bejelentéshez kötött, feltéve, hogy az adott építés-szerelési, egyéb szerelési munka Áfa tv. szerinti teljesítési időpontja 2016. július 16-ára vagy azt követő napra esik [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja],
  • az olyan ingatlan értékesítése, amely ingatlan egyszerű bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év, adóköteles ügylet [Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pont jb) alpontja]. Amennyiben a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között nem telt el 2 év és az értékesített ingatlan olyan, többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert vagy olyan egylakásos lakóingatlan, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert, 5%-os adómérték alkalmazandó, egyéb ingatlanok esetében az alkalmazandó adómérték 27%. Amennyiben a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között már legalább 2 év eltelt, akkor az ingatlan értékesítése főszabály szerint adómentes, ha viszont az ügyletet teljesítő adóalany az ingatlan értékesítéseire adófizetési kötelezettséget választott, 27%-os adómérték alkalmazandó.

Az Áfa törvény NAV tájékoztatóban hivatkozott rendelkezéseinek szövege:

6. § (1) Gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.

(4) Szintén gazdasági tevékenység és adóalanyiságot eredményez az is, ha

b) egyébként nem adóalanyi minőségben eljáró személy, szervezet beépített ingatlant (ingatlanrészt), és ehhez tartozó földrészletet sorozat jelleggel értékesít, feltéve, hogy

bb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése vagy használatbavétel-tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történő tudomásulvétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy beépítése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év

[a ba) és bb) alpont a továbbiakban együtt: beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlan];

86. § (1) Mentes az adó alól:

j) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, amelynek

jb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése vagy használatbavétel-tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történő tudomásulvétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy beépítése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év;

142. § (1) Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti:

b) a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának;

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek

a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamint

b) egyikének se legyen olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető.

(4) A (3) bekezdés a) pontjának alkalmazásában – akár termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója vagy termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője minőségében, akár mindkét minőségben egyaránt – belföldön nyilvántartásba vett adóalany az Eva. hatálya alá tartozó személy, szervezet is.


[1] Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a – 2016. január 1-jétől hatályos – a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a 2016. július 1-jével az utóbb hivatkozott Korm. rendelet helyébe lépett, a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet.