Ellenőrzési iránylevek: áfa

adóellenőrzés 2015, áfa ellenőrzés 2015, ellenőrzési irányelvek 2015

Ellenőrzési iránylevek: áfa. Adóklub.eu

Az adóhatóság célirányos fellépése szükséges az áfa csalások valamennyi beazonosítható típusa és azok elkövetői ellen.

Az ellenőrzésre történő kiválasztásban továbbra is előtérbe kerül:

  • a fizetendő adó valótlan tartalmú számlák befogadásával történő csökkentése (ún. adóminimalizálás),
  • az áfa- és a jövedelemadó bevallások összhangjának hiánya, az ÁFA bevallás szerint nagy forgalom mellett egyéb bevallási kötelezettség hiányos teljesítése,
  • a közösségi beszerzés bevallásának és továbbértékesítésének eltitkolása,
  • a belföldi értékesítés bevallásának eltitkolása,
  • csalás gyanús export-import ügyletek bonyolítása,
  • a vállalkozások kapcsolatrendszerén, számlázási láncolatán, érdekmegosztásán alapuló szervezett csalásban való részvétel gyanúja,
  • az Európai Közösség tagországainak vállalkozásaival folytatott kereskedelmi forgalomhoz párosuló jelentős VIES eltérés.

Ellenőrzést indokolt lefolytatni az olyan, végső fogyasztók számára termékértékesítési vagy szolgáltatásnyújtási tevékenységet végző adózóknál is, akik nem tesznek eleget bizonylat-kiállítási kötelezettségüknek.

Különösen fontos a láncügyletek gyors – egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzési típus alkalmazásával történő – feltárása, ami elősegítheti azok piaci árakra gyakorolt negatív hatásának kiküszöbölését is.

Az állami adó- és vámhatóság a rendelkezésére álló kockázatelemzési és kiválasztási rendszerek hatékony felhasználásával biztosítja a feltehetően csalási céllal létrehozott láncolatban szereplők azonosítását, az értékesítési láncolatba mesterségesen beépített közbenső szereplők fokozottabb hatékonysággal történő vizsgálatát.

Az értékesítési láncolatok, körbeszámlázások szoros kapcsolatban állnak az áruk mozgatásával (fuvarozásával), különösen a Magyarország területére, vagy az innen az unió más tagállamába irányuló árufuvarozásokkal. 2015-ben az áruk mozgatásával összefüggő visszaélések visszaszorítása érdekében folytatott valós idejű ellenőrzéseket az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben (a továbbiakban: EKAER) rögzített adatokra is figyelemmel folytatja az adó- és vámhatóság.

Ezen adatok, kiegészülve a közösségi összesítő nyilatkozatok, a tagországi VIES adatok és a belföldi általános forgalmi adó összesítő jelentés adataival, illetve az azok összefuttatása révén keletkező eltérésekkel lehetővé teszik, hogy az adóhatóság a legkockázatosabb adózói körökre koncentrálhassa utólagos ellenőrzéseit is.

Fontos társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy az általános forgalmi adó fizetésre kötelezettek a gazdasági tevékenységük megkezdését követően minél hamarabb az adóhatóság látókörébe kerülhessenek. Az általános forgalmi adóval összefüggő bevallási kötelezettségek 2015 évtől történő változásai

(jogelőd nélkül újonnan alakult adózók havonkénti bevallási kötelezettsége;

éves bevallók áttérési kötelezettsége negyedéves áfa-bevallásra, ha az adóévet megelőző második évben teljesített termékértékesítés illetve, szolgáltatásnyújtás ellenértéke meghaladja az 50 millió forintot;

havi összesítő nyilatkozat benyújtási kötelezettség, ha a tárgyévi Közösségen belüli termékbeszerzés értéke meghaladja az 50 ezer eurónak megfelelő pénzösszeget)

pedig lehetőséget biztosítanak a valós idejű ellenőrzések fokozására, a fiktív cégalapítások kiszűrésére.

Ha szeretnél felkészülni egy esetleges ellenőrzésre illetve már a gyakorlatban alkalmazzák vállalkozásodon az irányelveket, javaslatunk: ADOklub tanácsadás