Hivatalok, melyekkel dolgod lehet

A NAV mellett még akad egynémely hivatal mellyel egyéni vállalkozói léted folyamán dolgod lehet. Ezek közül elsőként a

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát ajánljuk figyelmedbe, ez a műintézmény, melyet a linkre kattintva érhetsz el

a) vezeti az egyéni vállalkozók nyilvántartását,

b) működteti a nyilvántartási és ügyviteli feladatokat szolgáló informatikai rendszert,

c)az egyéni vállalkozói jogviszony fennállásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó megfelel-e a 3. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy nem áll-e valamely tevékenysége tekintetében foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

d) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala a linkre kattintva kiválaszthatod az állandó lakóhelyed szerint illetékes Kormányhivatalt és tájékozódhatsz szolgáltatásairól

a) országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és megszüntetésének bejelentésével kapcsolatos feladatokat,

b) ügyfélkaput létesít a bejelentést személyesen kezdeményező és ügyfélkapuval nem rendelkező bejelentő számára,

c) tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges információkról, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről,

d) ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

e) az egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel – ellenőrzési terv alapján – hatósági ellenőrzést folytat, valamint

f) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

Az állandó lakóhelyed szerint illetékes Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Aminek okán valamennyi egyéni vállalkozó kapcsolatba kerül a székhelye szerint illetékes és esetenként más önkormányzatokkal az az iparűzési adó. Az erről való tájékozódásra javasoljuk a Magyar Államkincstár alábbi oldalát, ahol információkat lehet szerezni az egyes településeken bevezetett helyi adók szabályairól. De,figyelem, nem árt megfogadni a MÁK alábbi figyelmeztetését, mely szerint .A közzé tett adatok a Htv. 42/B. § alapján a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerébe érkezett önkormányzati adóhatóságok (jegyzők) adatszolgáltatásai alapján kerültek összesítésre, az az önkormányzatok kihirdetett adórendeleteinek szöveges – az önkormányzati adóhatóság által írásban közölt – adatait tartalmazza, s mint olyan nem minősül jogszabálynak, jogforrásnak. A feltüntetett adatok teljességéért a Magyar Államkincstár – jogkörének hiányában – nem vállalja a felelősséget, az kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, továbbá az önkormányzati adóztatással, valamint a feltüntetett adórendeletek szövegeivel kapcsolatban részletesebb felvilágosítást a települési önkormányzat jegyzője (az önkormányzati adóhatóság) tud adni a megadott elérhetőségek valamelyikén.

https://hakka.allamkincstar.gov.hu/

Az iparűzési adó hatálya alá történő bejelentkezés illetve annak bevallása során alkalmazandó nyomtatványokról az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet a következőket rendeli.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem:

1. § (1) Az önkormányzati adóhatóságnak (a továbbiakban: adóhatóság) a hatáskörébe tartozó adókra az 1-9. és a 15-17. mellékletben szereplő nyomtatványok alapján kell a bevallási nyomtatványokat rendszeresítenie. Az adóhatóság a bevallási nyomtatványokat kizárólag az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében egészítheti ki.

(2) Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően -

a) az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 10. melléklet,

b) az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 2013-ban és az azt követő években kezdődő adóévekre a 19. melléklet,

c) a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés bevallására a 20. melléklet,

d) a gépjárműadó bevallására, bejelentésére a 13. és 14. mellékletek,

e) a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során kibocsátott széndioxid bevallására a 21. melléklet,

f) a helyi iparűzési adókötelezettség és az idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség bejelentésére (változás-bejelentésre) a 22. melléklet

szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.

2. § E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Az egyes települések honlapjairól többnyire letölthetők az adott önkormányzat által rendszeresített bejelentkezési és bevallási nyomtatványok. E tájékoztatóban a fővárosban alkalmazott nyomtatványok letöltési linkjét adjuk meg: https://ssl.budapest.hu/web_hair/bizony.do

Azokon a településeken, ahol nem érhetők el az iparűzési adóval kapcsolatos nyomtatványok, alkalmazhatóak a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet mellékletében meghatározott nyomtatvány minták. Ezeket a következő linkeken érheted el.

Állandó jellegű iparűzési tevékenység bejelentése első oldal, második oldal, harmadik oldal, negyedik oldal, ötödik oldal.

 


Megállapította: 29/2009. (XII. 4.) PM rendelet 1. §. Módosította: 21/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 3. §.

Megállapította: 21/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 1. §. Hatályos: 2011. I. 3-tól.

Megállapította: 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 9. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.