Munkavállalói nyilatkozatok

2014. évi adó szabályok, 13NY29 nyomtatvány, 13NY30 nyomtatvány, 13NY63 nyomtatvány,, munkavállalói nyilatkozatok 2014

Amennyiben a munkáltató vállalja, és a magánszemély megfelel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (a továbbiakban: Szja tv.) meghatározott feltételeknek, a munkáltató a magánszemély által 2014. január 31-ig a munkáltatójához megtett, a jogkövetkezmények szempontjából adóbevallással egyenértékű nyilatkozata alapján állapítja meg a magánszemély adóját (13NY29-es nyilatkozat). Az adót az a munkáltató vallja be, akihez az adózó a nyilatkozatát megtette. Amennyiben az adózó 2014. január 31-ig munkahelyet változtat, a nyilatkozatot az új munkáltatójánál teheti meg. Ha a munkáltató vállalja a magánszemély adójának a megállapítását, a magánszemély 2014. január 31-ig arról is nyilatkozik, ha nem kéri (13NY30-as nyilatkozat) a munkáltatói adómegállapítást.

A munkáltató az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata alapján, a 2014. március 20-ig átadott igazolások figyelembevételével 2014. május 20-ig állapítja meg és erről igazolást ad. A munkáltató az adómegállapítást 2014. június 10-ig elektronikus úton továbbítja az állami adóhatósághoz.

A munkáltatói adómegállapítás az ellenőrzés és a jogkövetkezmények szempontjából a magánszemély bevallásának minősül.

Amennyiben a munkáltató nem vállalja a magánszemély adójának megállapítását, köteles tájékoztatni a magánszemélyt az adónyilatkozat vagy az egyszerűsített bevallás választásának a lehetőségéről. Amennyiben az adózó adónyilatkozat útján kívánja teljesíteni bevallási kötelezettségét, kérésére a munkáltató papír alapon átadja az adónyilatkozat nyomtatványát

A magánszemély 2014. január 31-ig nyilatkozatot adhat a munkáltatójának, amelyben kéri a 2013. évi személyi jövedelemadójának munkáltatói megállapítását. Erre a célra a 13NY29. Sz nyomtatvány használlható.

Figyelem!! Ha a magánszemély nem kéri a munkáltatói adómegállapítást, – és a munkáltató egyébként azt vállalnáezt a tényt is közölnie kell a munkáltatójával . Ezt a 13NY30 számú nyomtatványon teheti meg.

A 13NY29-es nyilatkozat

A magánszemély a 13NY29-es nyilatkozat megtételére akkor jogosult, ha

a) kizárólag az adó elszámolását végző munkáltatótól szerzett olyan bevételt, amelyet a nyilatkozat hiányában önadózóként köteles lenne bevallani, ideértve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által jóváírt támogatói adományt is, ha azt kizárólag a magánszemélynek az adó elszámolását is vállaló munkáltatója fizette ki

b) az adóévben kizárólag egymást követően fennálló munkaviszonya alapján szerzett olyan bevételt, amelyet nyilatkozat hiányában önadózóként köteles lenne bevallani, feltéve, hogy a korábbi munkáltató(k) által a munkaviszony megszűnésére tekintettel kiadott igazolást átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak

c) költségvetési szervek központosított illetmény-számfejtési körébe tartozó kifizető munkavállalójaként az adóévben kizárólag ugyanazon illetményszámfejtő helyhez tartozó kifizető(k)től szerezett olyan bevételt, amelyet nyilatkozat hiányában önadózóként köteles lenne bevallani.

d) az adóévben – az a)-c) pontban említett bevétel(ek) mellett – kizárólag adóköteles társadalombiztosítási, családtámogatási ellátás, önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított ellátás címén szerzett bevételt, feltéve, hogy a bevétel folyósítója az adó elszámolását vállaló munkáltató vagy a magánszemély a bevételről kiállított igazolást átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak.

Nem zárja ki a munkáltatói adómegállapítást, ha

a) a magánszemély adókedvezményt érvényesít, az adójáról önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban rendelkezik, feltéve, hogy az adókedvezményre jogosító igazolást, valamint a rendelkező nyilatkozatát március 20-ig átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak, továbbá ha az adójáról külön törvényben előírtak szerint rendelkezik;

b) a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő nemleges bevallási nyilatkozatát (13NY63-as nyilatkozat) az adó elszámolását vállaló munkáltatónak átadja;

c) önálló tevékenységével kapcsolatban a bevétele a munkáltatójától származott és az adóelőleg megállapítása nem tételes költségelszámolással került meghatározásra, valamint a kifizetéskor levonásra került.

Nem érintik továbbá a munkáltatói adóbevallást az adómentes bevételek, illetve azok, amelyeket a magánszemélynek nem kell bevallania (ilyen például, ha a mezőgazdasági kistermelő éves bevétele nem éri el a 600 000 forintot).

A munkáltató az előzőekben felsorolt feltételek fennállását nem köteles vizsgálni, de célszerű felhívni a dolgozó figyelmét a szükséges tudnivalókra, valamint – amennyiben tudomása van a nyilatkozattételt kizáró körülményről – arra, hogy dolgozójának adóbevallást kell benyújtania nyilatkozat helyett.

A magánszemély nem tehet munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatot az alábbi esetekben:

a) önadózóként kötelezett bevallás benyújtására (pl. egyéni vállalkozó volt, kivéve tevékenységét az adóév egészében szüneteltetető egyéni vállalkozót);

b) nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján adójának átutalásáról rendelkezik;

c) az adóévre az önkéntes kölcsönös egészségpénztári egyéni számláján lekötött összeg miatt levont, kiutalt adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles;

d) nyugdíj-előtakarékossági számláról nem-nyugdíj szolgáltatásként felvett összeg, vagy a nyugdíj-előtakarékossági számla tartós befektetési szerződéssel történő átalakítása miatt a kiutalt adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles

e) az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba adóévben befizetett összeg alapján adóalap-kedvezményt kíván igénybe venni.

Nem állapíthatja meg a munkáltató annak a dolgozójának az adóját, aki nem rendelkezik adóazonosító jellel, továbbá más forrásból is származott olyan adóköteles jövedelme, amely kizárja a munkáltatói adómegállapítás lehetőségét.

A 13NY63-as nyilatkozat

Amennyiben a munkavállaló (tag) az adóévben őstermelői tevékenységet is folytatott és e tevékenységére a tételes költségelszámolást alkalmazta, akkor a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetében az őstermelői bevételéről nemleges nyilatkozatot2 tehet, melynek munkáltatóhoz történő benyújtási határideje 2014. január 31. A 13NY63-as nyilatkozatot a mezőgazdasági őstermelő akkor teheti meg, ha a költségek fedezetére, fejlesztési célra kapott támogatás nélkül számított őstermelésből származó éves bevétele a 600.000 forintot meghaladja, de nem több 4.000.000 forintnál, valamint rendelkezik a támogatásokkal együtt számított bevételének 20%-át kitevő, a tevékenységével összefüggésben felmerült kiadásokról számlával. A gépjárműhasználattal kapcsolatos számla csak akkor vehető figyelembe, ha a költségelszámolást a törvény rendelkezései szerint vezetett útnyilvántartás támasztja alá.

A tevékenységüket közös igazolvány alapján folytató családtagok mindegyike külön-külön is jogosult a nyilatkozat megtételére, ha megfelelnek az előzőekben felsorolt feltételeknek, valamint ha a nyilatkozatot mindannyian azonosan választják.

A nyilatkozatot természetesen nem kell kitöltenie annak a munkavállalónak (tagnak), akinek családi gazdaságból származó őstermelői (a támogatások nélkül számított) bevétele (illetőleg az egy főre jutó bevétel) a 600.000 forintot nem haladja meg.

Amennyiben a munkavállalótól (tagtól), családi gazdálkodói és/vagy családi gazdasági tagi tevékenységével összefüggésben, az őstermelői tevékenységéből származó bevételéből a felvásárló adóelőleget vont le, vagy saját maga fizetett adóelőleget, akkor a nyilatkozat helyett célszerű adóhatósági közreműködés nélkül személyi jövedelemadó bevallást benyújtania, mert az ezen a módon levont, befizetett személyi jövedelemadó előleget visszaigényelheti az állami adóhatóságtól. Ebben az esetben sem kell jövedelmet bevallania, nyilatkozatát a 1353-as személyi jövedelemadó bevallás erre szolgáló részén teheti meg.

A 13NY63-as nyilatkozat kitöltése

A nyilatkozaton a munkáltató és a magánszemély adatait fel kell tüntetni. Ha a munkavállaló a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodónak minősül, illetve a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag, fel kell tüntetni a családi gazdasági nyilvántartási számát is.

Amennyiben az előzőeknek megfelelő magánszemély munkaviszonyban, tagsági viszonyban állt, és az őstermelői, a támogatásokkal együtt számított bevételén kívül más, olyan bevétele nem volt, amely a munkáltató év végi adómegállapítását kizárná – ezt a nyilatkozatot a 13NY63-as nyomtatvány 631. sorában teheti meg.

A 632. sorba a költségek fedezetére és fejlesztési célra kapott támogatás összegét kell a 631. sor összegéből beírni.

Külön kell közölni a 631. sor összegéből az egységes területalapú (földalapú) támogatás összegét (633. sor) is, valamint az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét (634. sor). A 635. sorban kell nyilatkozni a 2013. évi járulékfizetési kötelezettség alapjának összegéről. Ezt a sort annak az őstermelőnek kell kitöltenie, aki az őstermelői tevékenysége mellett munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is áll (bedolgozói, megbízási), illetve például gazdasági társaság választott tisztségviselője, mert ebben az esetben őstermelőként biztosított. (A biztosítási jogviszonnyal összefüggésben megállapított járulékalappal csökkenteni kell majd a 15 %-os egészségügyi hozzájárulás alapját.)

Ha a munkavállaló (tag) a 2014. évre átalány szerinti adózást kíván választani, úgy a 636. sorban nyilatkoznia kell erről „X” beírásával.

Tájékoztatásul: Az átalányadózást csak az a mezőgazdasági őstermelő választhatja (ide értve a családi gazdálkodót, a családi gazdaság tagját is), aki az Szja. törvény 3. § 19. pontjaalapján mezőgazdasági kistermelőnek minősül. A döntéshez a 1353-as bevallás kitöltési útmutatója nyújt részletes segítséget.

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (Eho. tv.) 4. § (3) bekezdésének előírása szerint a tételes költségelszámolást alkalmazó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot adó mezőgazdasági kistermelő az e tevékenységéből elért bevétele 5%-nak 15%-át egészségügyi hozzájárulásként köteles megfizetni. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget az adóelőleg fizetésével egyidejűleg kell teljesíteni. Abban az esetben, ha adóelőleget nem fizetett, úgy egészségügyi hozzájárulást sem kellett év közben fizetnie.

637. sor: Ha a magánszemély az adóév folyamán nem fizetett15 %-os egészségügyi hozzájárulás címen előleget, az erre szolgáló négyzetben „X”-szel jelölje az erre vonatkozó nyilatkozatát.

638. sor: Ha a magánszemély a 2013. évi 15%-os egészségügyi hozzájárulási kötelezettségére év közben fizetett előleget, úgy a befizetett összeget kell összesítve az erre szolgáló helyen feltüntetnie.

639. sor: Ha 638. sorban összeget tüntetett fel a magánszemély, itt kell nyilatkoznia arról, hány darab befizetést igazoló készpénz-átutalási megbízás feladóvevényének másolatát csatolja a munkáltatója részére.