Online ADÓklub új témája: Adóvégrehajtás 2018

2018. évi adójogszabály tervezetek, adóvégrehajtás

Az Online ADÓklub legújabb témája az adóvégrehajtásról szóló törvénytervezet bemutatásának első része. Mely az adóvégrehajtás során alkalmazandó szabályok számbavétele mellett foglalkozik végrehajtási eljárás során készítendő jegyzőkönyvek tartalmára, az ügygondnok rendelésére, a befizetett tartozások elszámolásának sorrendjére, az eljárás felfüggesztésére, szünetelésére valamint a végrehajtáshoz való jog elévülésére vonatkozó szabályozás tervezett alakulásával.

online adóklub

Új törvénytervezet az adóvégrehajtásról I.

Ezen a területen sem egyszerűsödött a szabályozás, így a jogalkalmazás sem. Önmagában az új törvény nem ad eligazítást az adó – végrehajtás valamennyi kérdésében A törvényben nem szabályozott kérdésekben az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az új adózás rendjéről szóló törvény, valamint a korábbiakhoz hasonlóan a bírósági végrehajtásról szóló törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell.

2. Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény szabályainak alkalmazása

2. § E törvény eltérő rendelkezése hiányában az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárásban az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi … törvény (a továbbiakban: Air.) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi … törvény (a továbbiakban: Art.) szabályait kell alkalmazni.

3. A bírósági végrehajtásról szóló törvény szabályainak alkalmazása

3. § E törvény, valamint az Air. és az Art. eltérő rendelkezése hiányában az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárásban – e törvénnyel összhangban – a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a Vht. 9. § alkalmazásának nincs helye.

4. § (1) Ahol a Vht.

a) végrehajtást kérőt említ, azon a végrehajtást foganatosító adóhatóság által nyilvántartott adótartozás tekintetében a nyilvántartó adóhatóságot, külső megkeresésre behajtandó tartozások vonatkozásában a behajtást kérőt,

b) végrehajtót említ, azon adóhatóságot,

c) végrehajtható okiratot említ, azon e törvényben meghatározott végrehajtható okiratot,

d) végrehajtói letéti számlára teljesítésről rendelkezik, azon a végrehajtást foganatosító adóhatóság számlájára teljesítést

kell érteni.

(2) A végrehajtási eljárás során felmerülő költségek előlegezésére és viselésére, valamint a végrehajtási eljárásban eljárási bírság kiszabására e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A Vht. által szabályozott, bírósági döntést igénylő kérdés tekintetében a végrehajtási eljárásban – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a végrehajtási eljárást foganatosító adóhatóság jár el.

Vht 9. § Azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket ez a törvény külön nem szabályoz, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) és a végrehajtásáról szóló jogszabályok – a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel – megfelelően irányadók.

A teljes anyag a klub tagjai számára érhető el. A klubtagságról és a további tartalmakról bővebb információt az Online ADÓklub oldalunkon található.