ÁFA ALAP CSÖKKENTÉS

adóhírek

Az áfa olyan adónem melyre együttesen kell alkalmazni az EU irányleveket és a hazai szabályokat. Ez annak ellenére sem mindig egyszerű, hogy alapesetben a hazai szabályozás nem lehet ellentétes az uniós normákkal. Az előírások helyes értelmezése és alkalmazása érdekében időnként nem árt segítséget igénybe venni. Ennek egy lehetséges módja a KÚRIA döntéseinek tanulmányozása. E módszernek azonos tényállás esetén meg van az a praktikuma is, hogy egy korábbi ítéletre való hivatkozás sikerre vezethet az adóhatósággal folytatott vitában.

Ezúttal arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a számla részleges meg nem fizetése esetén csökkenthető-e az áfa alapja. A kérdésben a Kúria a következők szerint döntött. A döntésben hivatkozott jogszabályok szövege megtalálható az ítéletről szóló tájékoztató anyag után.

Tájékoztató a Kúria döntéséről az adóalap csökkentéssel kapcsolatos jogkérdésben

Dátum: 2014. október 9.

Kfv. V. 35.436/2014/5.

A gazdasági társaság (felperes) önellenőrzési bevallásában a gyógyászati segédeszközök értékesítéséért fogyasztók felé kiszámlázott, de részére meg nem fizetett vételárrészre eső általános forgalmi adó (áfa) összegével csökkentette az adóalapját. Az adóhatóság (alperes) nem fogadta el a felperes önellenőrzését.

A Kúria, részben eltérő indokolással, hatályában fenntartotta a felperes keresetét elutasító jogerős ítéletet, és a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv (Irányelv), az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVI. törvény (Áfa tv.) rendelkezéseire és a C-337/13. számú ítéletben kifejtett jogértelmezésre figyelemmel a következőkre mutatott rá:

Az Áfa tv. 77.§ (1) – (3) bekezdései szerinti nemzeti szabályozás a teljes vagy részleges nemfizetés esetén nem ad lehetőséget az adóalap utólagos csökkentésére.

Az olyan nemzeti rendelkezéseket, amelyek az adóalapot csökkentő esetek felsorolásakor nem említik meg az ügylet árának meg nem fizetését, úgy kell tekinteni, hogy a tagállam élt az Irányelv 90. cikk (2) bekezdése szerinti, számára biztosított eltérési lehetőséggel.

A közösségi jog szabályai értelmében különbséget kell tenni a tekintetben, hogy a vételár teljes vagy részleges meg nem fizetésére a teljesítés meghiúsulása, illetve elállás miatt került-e sor, vagy a nemfizetés nem a teljesítés meghiúsulásának, illetve az elállásnak a következménye, mivel önmagában a vételár meg nem fizetése nem helyezi vissza az ügyletben részt vevő feleket az eredeti helyzetükbe.

A felperes az általa kiszámlázott, de neki meg nem fizetett vételárrész áfa összegével nem csökkentheti az adó alapját. A rendelkezésre álló adatok szerint ugyanis nem a teljesítés meghiúsulása és nem is szerződéstől való elállás az oka a fogyasztók felé kiszámlázott vételár meg nem fizetésének, és Magyarország élt az Irányelv 90. cikk. (1) bekezdésében biztosított jogával akkor, amikor az Áfa tv. 77.§-a szerinti szabályozásban – önmagában az ügylet árának meg nem fizetése miatt – nem biztosított lehetőséget adóalap csökkentésre. Az alperes ezért a nemzeti és a közösségi joggal összhangban álló, jogszerű határozatot hozott akkor, amikor nem fogadta el a felperes önellenőrzési bevallását.

Budapest, 2014. október 9.

A Kúria Sajtótitkársága

2007. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

77. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, termék Közösségen belüli beszerzése esetén az adó alapja utólag csökken a szerződés módosulása, valamint megszűnése – ideértve a szerződés érvénytelenségének és létre nem jöttének eseteit is – miatt egészben vagy részben visszatérített, visszatérítendő előleg vagy ellenérték összegével.

(2) Az adó alapja utólag csökken abban az esetben is, ha

a) a termék 10. § a) pontja szerinti értékesítése, a bérbeadás vagy a vagyoni értékű jog időleges használatának átengedése meghiúsul, és a felek az ügylet kötése előtti helyzetet állítják helyre, vagy ha ez nem lehetséges, az ügyletet a meghiúsulás bekövetkezéséig terjedő időre hatályosként elismerik;

b) betétdíjas termék visszaváltásakor a betétdíjat visszatérítik;

c) az 58. § szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében visszatérítik azt az összeget, amellyel az elszámolási időszak egésze tekintetében megfizetett vagy megfizetendő összeg meghaladja az erre az elszámolási időszakra vonatkozó ellenértéket.

(3) Az adó alapja utólag csökkenthető, ha a teljesítést követően adnak a szerződés módosulása vagy megszűnése nélkül a 71. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti árengedményt.

71. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába nem tartozik bele:

a) az olyan ár- és díjengedmény vagy ár- és díjvisszatérítés (a továbbiakban együtt: árengedmény), amelyet az eredeti esedékességhez képest az ellenérték előrehozott megtérítésére tekintettel a teljesítésig adnak; illetőleg

b) a korábban beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás mennyiségére tekintettel a teljesítésig adott árengedmény vagy más, szintén a teljesítésig adott üzletpolitikai célú árengedmény;

A TANÁCS 2006/112/EK IRÁNYELVE

90. cikk

(1) Elállás, a teljesítés meghiúsulása, teljes vagy részleges nemfizetés, illetve az értékesítés bekövetkezte utáni árengedmény esetén az adóalapot a tagállamok által meghatározott feltételek

szerint megfelelő mértékben csökkenteni kell.

(2) A tagállamok a teljes vagy részleges nemfizetés esetén eltérhetnek az (1) bekezdéstől.