Alanyi adómentes adózók áfa fizetési kötelezettsége Eu-s beszerzés esetén

Alanyi adómentes adózók áfa fizetési kötelezettsége Eu-s beszerzés esetén

áfa fizetési kötelezettség időpontja eu-s beszerzés esetén, áfa fizetési kötelezettség uniós beszerzés esetén, alanyi adómentes vállalkozások áfa fizetési kötelezettsége

A kérdés több szempontból is problémát okozhat. Az első mindjárt maga az  alanyi adómentesség. Ha sikerült felfigyelni arra a körülményre, hogy bizonyos esetekben az alanyi adómentes adózók nem járhatnak el alanyi adómentesként, akkor még mindig ott van tízezer eurós beszerzési értékhatár, mely alatt az általános szabályok szerint nem keletkezik a beszerzés után áfa fizetési kötelezettség. Kivéve, ha valamely vállalkozás az adókötelezettséget választotta. A baj ott van, hogy ezt a „döntést” meg lehet hozni pusztán a bármely okból létező uniós adószámnak az értékesítő részére történő megadásával.

Az a tény, hogy 10 000 eurós értékhatár alatt nem kell adót fizetnie a Közösségen belülről történő termékbeszerzés után az alanyi adómentes vállalkozásnak , azt jelenti, hogy amennyiben más okból van közösségi adószáma (pl. szolgáltatásnyújtás vagy -igénybevétel miatt), azt az értékhatár alatti közösségi termékbeszerzések során nem kell megadnia a partnerének. Amennyiben azonban közösségi adószámát a közösségi termékbeszerzésekre vonatkozó előzetes adókötelezettség választása nélkül mégis megadta a termék értékesítőjének, ezt az első Közösségen belüli beszerzés teljesítésének napját követő hónap 20. napjáig köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak

Ha az alanyi adómentes vállalkozás annak ellenére, hogy nem élt a közösségi termékbeszerzései tekintetében az adófizetési kötelezettség választás lehetőségével – és az értékhatárt sem lépte túl –, de rendelkezik közösségi adószámmal, és azt a közösségi termékbeszerzése során a termék értékesítőjének megadja, és az annak figyelembevételével jár el (közösségi adómentes termékértékesítést teljesít felé), úgy kell tekinteni, mintha erre az ügyletre, valamint az ezt követő összes olyan termék Közösségen belüli beszerzésére, amelyet részére az előbb említett ügylet teljesítésének évét követő második év végéig teljesítenek, adókötelezettséget választott volna

Áfa tv. 257/B§ (5), 20.§ (7)

Áfa tv. 20.§ (7) *  Azt a közösségi adószámmal egyébként rendelkező beszerzőt, aki (amely) nem élt ugyan az (5) bekezdésben említett választási jogával, de a termék Közösségen belüli beszerzése kapcsán közösségi adószámát megadta a termék értékesítőjének, és az annak figyelembevételével járt el, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) erre az ügyletre, valamint az ezt követő összes olyan termék Közösségen belüli beszerzésére, amelyet részére az előzőekben említett ügylet teljesítésének évét követő második naptári év végéig teljesítenek, nem az (1) bekezdést, hanem a 19. § a) pontját - az ott meghatározottak szerint - alkalmazza.

 A Közösség más tagállamából történt termékbeszerzések után az adófizetési kötelezettség a beszerzést tanúsító számla kibocsátásának napján, de legkésőbb a teljesítést magában foglaló hónapot követő hónap 15. napján keletkezik

Áfa tv 63. § (1) 
Áfa tv 63. § (1) Termék Közösségen belüli beszerzése esetében a fizetendő adót az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásakor, de legkésőbb a teljesítést követő hónap tizenötödik napján kell megállapítani.  

Az adó alapja a belföldön teljesített ügyletekhez hasonlóan állapítandó meg, az adó alapjára 27%-os mértékű áfa számítandó fel, ha a termék nem tartozik az Áfa tv. előírásai szerint más adómérték alá vagy nem minősül adómentesnek, illetve adómentes Közösségen belüli termékbeszerzésnek.

Áfa tv 72. §
Áfa tv 72. § Termék Közösségen belüli beszerzése esetében az adó alapjának megállapítására a 65-67., 70. és 71. §-ok rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyek az ahhoz hasonló termékértékesítésre lennének alkalmazandók.