Számlázás, számlaadat szolgáltatás:  vevői adószám feltüntetése, érvényessége

Számlázás, számlaadat szolgáltatás: vevői adószám feltüntetése, érvényessége

adószám felépítése, online számlaadat szolgáltatás, vevői adószám kötelező feltüntetése

2020. július 1-jétől kötelező feltüntetni a termékbeszerző, szolgáltatás igénybe vevő belföldi adóalany adószámának első 8 számjegyét a számlán. Adódik a kérdés, hogy honnan lehet tudni, hogy adott személy magánszemélyként vagy vállalkozóként vásárol? Milyen következménye lesz annak, ha az adószám nem kerül a számlán feltüntetésre? Minden számla kiállításakor ellenőrizni kell az adószám érvényességét?

Az, hogy a természetes személy vevő a vásárlás során milyen minőségében jár el, a vevő nyilatkozata alapján állapítható meg, ami szóban, írásban vagy akár ráutaló magatartással is megvalósulhat, például azzal, hogy közli az adószámát. Abban az esetben, ha a nyilatkoztatás megtörtént, és az adószám feltüntetésének mellőzésére ez alapján került sor, akkor a számlakibocsátót nem érheti joghátrány amiatt, hogy az adószámot mégis fel kellett volna tüntetnie. Kifejezett rendelkezés hiányában az adószám érvényességéről történő meggyőződés tekintetében ugyanazt a magatartást és gondosságot kell tanúsítani, mint amit általában kell a vevő személyére vonatkozó egyéb adatoknál.

Áfa tv. 169. §  A számla kötelező adattartalma a következő:  

d) pont  dc)   adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;

ADÓklub javaslat:

 Az adószám ellenőrzésére a számla kiállítását megelőzően nem minden esetben van lehetőség. pl. nem férünk hozzá a NAV alábbi linken elérhető adatbázisához: https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/afaalanyok/afaalanyok_egyszeru  Ilyenkor valamelyest segíthet, ha legalább ismerjük az adószám felépítését. Erre vonatkozóan idézzük a NAV egy másik tájékoztatóját:

 

„Az állami adó- és vámhatóság az adózót terhelő adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez, a költségvetési támogatás jogszerű igénybevételéhez honlapján közzéteszi az általa nyilvántartott adószámmal rendelkező általános forgalmiadó-alanynak minősülő adózók nevét, elnevezését és adószámát,  székhelyét és telephelyét.
[2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 266. § a) pont]

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 11 jegyű adószám (nem adóazonosító jel!!) szerkezeti felépítése a következő:

xxxxxxxx-y-zz

ahol

xxxxxxxx

 

az adózót egyértelműen azonosító törzsszám

 y

az ún. "áfakód"

 zz

az adózó székhelye szerint illetékes területi adóhatóság kódja az alábbiak szerint:

 

02, 22

Baranya

03, 23

Bács

04, 24

Békés

05, 25

Borsod-Abaúj-Zemplén

06, 26

Csongrád

07, 27

Fejér

08, 28

Győr-Moson-Sopron

09, 29

Hajdú-Bihar

10, 30

Heves

11, 31

Komárom-Esztergom

12, 32

Nógrád

13, 33

Pest

14, 34

Somogy

15, 35

Szabolcs-Szatmár-Bereg

 

 

16, 36

Jász-Nagykun-Szolnok

17, 37

Tolna

18, 38

Vas

19, 39

Veszprém

20, 40

Zala

 

 

41

Észak-Budapest

42

Kelet-Budapest

 

 

43

Dél-Budapest

44

KAVIG

51

KAVIG

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az internetes adatbázisban - az Art. 266. § a) pontjában foglaltak alapján - nem szerepelnek azon adózók adatai, akik (amelyek) nem alanyai az általános forgalmi adónak, így különösen:

az adóhatósághoz tett bejelentésük szerint nem adóalany személyek, így például az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. §-ában említett szervek,

az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai,

azon adózók, akik (amelyek) adószámát az állami adóhatóság törölte,

azon adózók, akik részére az állami adóhatóság kizárólag az önkormányzati adóhatóságnál keletkezett adókötelezettségük miatt képzett adószámot,

a kizárólag képviseletet ellátó személyek, akiket csak járulékfizetési kötelezettség terhel.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy főszabály szerint csak "2"-es, illetve "3"-as áfa kódú adóalany (ez utóbbi az eva alanya) által kibocsátott számla tartalmazhat áthárított áfát. Amennyiben "1"-es áfa kódú adóalany (ilyen kódot kapnak továbbá a nem áfa alanyok is) által kiállított számla áthárított adót tartalmaz, célszerű további információkat kérni.
Bizonyos esetekben helyes az "1"-es áfa kód mellett is az adó felszámítása és áthárítása. Például kizárólag tárgyimentes tevékenységet végző adóalany alkalmi tárgyi eszköz értékesítése, alanyi mentesség értékhatárát meghaladó értékesítés ellenértékének számlázása az adószám korrekcióját megelőzően, stb.
Azonban mindenképpen körültekintést igényel a számlát befogadónál ez az esetkör.

Az ezen adatbázisban nem szereplő, vállalkozási tevékenységet folytató adózók neve, címe (székhelye, telephelye), adószáma adatai megismerésére is lehetőséget biztosít az Art. 128. § (1) bekezdés d) pontja, amennyiben azok az adatok átadását igénylő adózót terhelő adókötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Az adatok kiadása elsősorban írásban kérhető az arra irányuló okok meghatározásával, de lehetőség van telefonon történő adatszolgáltatásra is.
A telefonon történő információkérés esetén is az adatkérő személyazonosságát és az adatkérés okát tisztázni kell. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy telefonon történő adatkiadás esetén az adatkérés tényére az adóhatóság előtt eredményesen csak akkor lehet hivatkozni, ha az adatkérést írásban megismétlik.

Az állami adó- és vámhatóság honlapján közzéteszi az adószámmal rendelkező, általános forgalmiadó-alanynak minősülő adózóknak az adóhatóság nyilvántartásában szereplő alkalmazottainak létszámát is. A Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a rendvédelmi szervek, továbbá a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazottainak létszámára vonatkozó adatok ez alól kivételt képeznek. [Art. 266. § k) pont]”