Az alanyi adómentesség értékhatárának vizsgálata

alanyi adómentesség, EVA

NAV tájékoztató az alanyi adómentesség értékhatárának vizsgálatáról az Eva ttv. hatálya alól kikerült és az Áfa tv. hatálya alá visszatért adóalanyok esetében

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 187. § (1) bekezdése értelmében az áfa-alany jogosult a törvényi feltételek fennállása esetén alanyi adómentességet választani, melynek bevételi értékhatára 2013. január 1-jétől 6 millió forint. Az alanyi adómentesség bevételi értékhatárába kifejezetten az áfa-alanyként teljesített Áfa tv. 2.§ a) pontja szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke számítandó be, tehát az eva-alanyiság időtartama alatt teljesített termékértékesítésekkel illetve szolgáltatásnyújtásokkal szemben ezen feltétel vizsgálata nem értelmezhető az áfa-alanyiság hiányában.

Fontos kiemelni, hogy az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) hatálya alól az Áfa tv. hatálya alá való visszatérés (függetlenül attól, hogy arra év elején vagy év közben kerül sor) lényegében új áfa-adóalanyiságot keletkeztet. Ez az alanyi adómentesség bevételi értékhatárának vizsgálata szempontjából azt jelenti, hogy az adóalannyal – mint új áfa-alannyal – szemben kizárólag az Áfa tv. 188. § (1) bekezdés b) pontjában szereplő feltételt kell vizsgálni, azaz az adóalany által teljesített az Áfa tv. 2.§ a) pont szerinti összes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek – forintban kifejezett és éves szinten göngyölített – összege nem haladhatja meg a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen a 6 millió forintos összeghatárt (évközi visszatérés esetén pedig ennek időarányos részét).

Ez esetben tehát az adóalanynak a nyilatkozata megtételének mérlegelésekor azt kell előre vetítenie, hogy a választásra vonatkozó évben – rendes működés esetén – az általa teljesített ügyleteknek az ellenértéke reális várakozás mellett a 6 millió forintot nem fogja meghaladni, melyhez az eva-alanyiság alatt a korábbi évre vonatkozóan megszerzett bevétel mértéke szolgálhat viszonyítási alapként.

Arra tehát mindenképpen figyelni kell, hogy az alanyi adómentesség választásakor a tárgyévre vonatkozó előre vetítés kellően alátámasztott legyen, azaz utólagosan is tudja az adóalany azt igazolni, hogy a szokásos üzleti működés mellett tényleges alapja volt a választásának. Ha például az eva-alanyiság időszakában megszerzett bevétele sem haladta meg a 6 millió forintot, vagy kis mértékben haladta azt meg, abban az esetben az adóalany ésszerű várakozással tehette meg a nyilatkozatát, míg ellenben, ha jelentős nagyságrendű a pozitív irányú eltérés, úgy a nyilatkozata – a körülmények vizsgálata alapján – kifogásolható lehet.

Tekintettel arra, hogy az alanyi adómentesség választáson alapul, az adóalany csak abban az esetben jogosult alanyi adómentesként eljárni, ha ezen jogállás választását az adóhatóság felé bejelentette. Az Áfa tv. hatálya alá visszatért adóalany a visszatérés kapcsán az alanyi adómentesség választására vonatkozó nyilatkozatát az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek (továbbiakban: Art.) 22. § (1) bekezdés c)pontja szerint teheti meg. E rendelkezés alapján az általános forgalmi adó alanya az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy alanyi adómentességet választ. Ez azt jelenti, hogy az Eva tv. hatálya alól kikerült adóalany az Áfa tv. hatálya alá történő visszatérés bejelentésével egyidejűleg (mint az Áfa tv. szempontjából újnak minősülő adóalany) teszi meg az alanyi adómentesség választására vonatkozó nyilatkozatát.