Tao-hoz kapcsolódó átérési szabályok

Az eltérő adózási és nyilvántartási kötelezettségek következtében nem lehet csak úgy minden egyéb körülményt figyelmen kívül hagyva flangálni ki-be a KATA alanyiságból. Az adózási módok közötti átmenet szabályai hivatottak eligazítást adni az e téren követendő eljárásra

Azok a társasági adó szabályai szerint adózó vállalkozások, melyek számára a törvény lehetővé teszi a KATA hatálya alá való bejelentkezést és ezt meg is teszik a Tao. tv. jogutód nélküli megszűnésre irányadó szabályai alapján számolnak el társasági adókötelezettségeikről.

Ha az említett adózók évközben térnek át a KATA hatálya alá, a tört adóévi társasági adójuk bevallására a ’71 számú nyomtatvány szolgál.

A Tao. hatálya alól kikerült vállalkozásoknak a megszűnésről szóló bevallásban figyelembe kell venni a Tao. tv. szerinti korrekciós tételeket, melyekről az említett bevallás kitöltési útmutatójából tájékozódhatnak. Az áttéréskor az érintett vállalkozás dönthet úgy, hogy nem alkalmazza a gyorsított értékcsökkenési leírással összefüggésben alkalmazandó korrekciós tételeket.

A KATA hatálya alá bejelentkezett adózó a jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó szabályok alapján nem tartozik a Tao. tv. hatálya alá, azonban a KATA alanyiságát megelőzően a Tao. tv. előírásai szerint érvényesített kedvezményekkel összefüggésben terhelheti társasági adófizetési kötelezettség, ha a kedvezményre a megszerzett jogosultságát elvesztette. Néhány fontosabb eset az e körbe tartozók közül:

1. ha a vállalkozás a Tao. tv. hatálya alatt a kis-és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezményét igénybe vette, és a kedvezmény alapjául szolgáló beruházást nem helyezte üzembe, nem vette használatba, vagy elidegeníti ( eladás, apportálás) a kedvezmény igénybevételének évét követő negyedik adóév utolsó napjáig, az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett összeg kétszerese után a társasági adót meg kell fizetni

2. ha a mikro vállalkozás a KATA alanyiságát megelőzően a foglalkoztatottak átlagos állományi létszám-növeléséhez kapcsolódó adózás előtti eredményt csökkentő tételt érvényesített és a tételes adóalanyiság időszaka alatt a létszáma csökken, társasági adó visszafizetési kötelezettség keletkezik

3 a kisadózó vállalkozásnak a társasági adóalanyként igénybe vett kis- és középvállalkozások adókedvezményét késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetnie, ha a hitelszerződés megkötésének évét követő négy éven belül a beruházást nem helyezi üzembe, vagy a tárgyi eszközt üzembe helyezésének adóévében vagy az azt követő három évben elidegeníti

Problémát okozhat a KATA hatálya alá történő bejelentkezés az olyan vállalkozások részéről, amelyek, ezt jogszerűen nem tehették volna meg. Ugyanis annak a társasági adóalanynak , amely bejelentkezik a KATA hatálya alá, a bejelentés adóévére vonatkozó társaságiadó-bevallásában adóelőleget nem kell bevallania és a bejelentést követő adóévre társaságiadó-előleget sem kell fizetnie. Az adóhatóság a korábban bevallott adóelőleget hivatalból törli az adózó folyószámlájáról. A gond abból adódhat, ha a vállalkozás a bejelentést jogszerűen nem tehette volna meg, mert így nem mentesül az adóelőleg-fizetés elmulasztásának jogkövetkezménye alól.

A KATA alannyá váló, korábban a Tao szerint adózó vállalkozásoknak oda kell figyelniük arra is, hogy a korábban felhalmozódott vagyon helyzetének rendezése érdekében meg kell állapítaniuk az osztalék utáni adót kiváltó adót is.

Fontos, hogy az adókötelezettség csak a felhalmozott vagyon „likvid”, nem tárgyi eszközökben és immateriális javakban lévő része után áll fenn. Az adóalap megállapítása következők szerint történhet:

Eredménytartalék + Saját elhatározásból lekötött tartalék ± Mérleg szerinti eredmény + Jóváhagyott osztalék, részesedés alapján a taggal szemben fennálló kötelezettség – Immateriális javak és tárgyi eszközök könyv szerinti értéke (ide nem értve a vagyoni betétként szerzett eszközöket, illetve az értékhelyesbítést) csökkentve azzal az eredménytartalékkal, eredménytartalékból lekötött tartalékkal, eredménytartalékból jóváhagyott osztalékfizetési kötelezettséggel, amely az adóalany egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adóalanyiságának időtartama alatt keletkezett

Az adó mértéke a pozitív adóalap 16 százaléka, melyet három év alatt, egyenlő részletekben kell megfizetni.

Ha akár önként, akár azért, mert a sors úgy hozta a KATA alanya vissza kíván térni a Tao hatálya alá néhány dologra oda kell figyelni.

A tételes adóalanyiság időszaka alatt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz alapján az adózó az adóalanyiság megszűnése után a társasági adó alapjánál értékcsökkenési leírást egyáltalán nem érvényesíthet. Valamint a KATA alanyiság időszakában lezárt adóévet is figyelembe kell venni az olyan társasági adókedvezmények tekintetében, amelyeket az adózó a Tao. tv. rendelkezései szerint meghatározott számú adóévben vehet igénybe.