Belföldi összesítő jelentés

Belföldi összesítő jelentés

Áfa, belföldi összesítő jelentés, belföldi összesítő jelentés 2018

A 2018. június 30-ig terjedő időszakban hatályos szabályozásban annyi a változás, hogy a rendelkezések a régi Art-ből az Áfa tv-be kerültek át. Így a belföldi összesítő jelentést a jelzett időszakban továbbra is a következők szerint kell teljesíteni:

A belföldi adóalanyok közötti, áthárított adót tartalmazó ügyletek esetében,

az 1 000 000 forintot elérő vagy meghaladó áfa tartalmú számlákról és a kapcsolódó módosító, érvénytelenítő számlákról,

a 1865A számú bevallás M lapjain,

az adott adómegállapítási időszakban figyelembe vett számlák alapján kell az összesítő jelentést elkészíteni.

I. Vevői minőségben teljesítendő, tételes összesítő jelentés

1.) Számlánkénti jelentés a NAV tájékoztatása szerint a1865A számú áfa bevallás 1865M-02 jelzésű lapján teljesítendő az alábbiak szerint:

  „1. Az adóalany termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén azon számlákról, amelyekben az áthárított adó összege az 1 000 000 forintot eléri vagy meghaladja, arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol, számlánként nyilatkozni köteles:

a) a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany - ideértve az Eva. hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is - adószámának, csoportos adóalanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyéről,

b) a nevére szóló számlában feltüntetett adóalapról és áthárított adó összegről, a számla sorszámáról, valamint

c) a számlában a 169. § g) pontja szerint feltüntetett időpontról, ennek hiányában a számla kibocsátásának keltéről.”

2.) Partnerenként összevont adatok alapján a jelentési kötelezettségnek  a NAV tájékoztatása szerint a 1865A számú áfa bevallás 1865M jelzésű fő lapjának 06. sorában kell az alábbiak figyelembevételével eleget tenni:„3. Amennyiben az adóalany ugyanabban az adómegállapítási időszakban ugyanazon termékértékesítő vagy szolgáltatást nyújtó által kibocsátott több számlában - ideértve a számlával egy tekintet alá eső okiratot is - áthárított adó tekintetében gyakorol összesen 1 000 000 forintot elérő vagy ezt meghaladó összegben adólevonási jogot, úgy az erről az adómegállapítási időszakról benyújtott bevallásában nyilatkozik:

a) a termékértékesítő vagy szolgáltatást nyújtó adóalany - ideértve az Eva. hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is - adószámának, csoportos adóalanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyéről, és

b) ezen számlákban feltüntetett, áthárított adó összegéről.”  

II. Eladói minőségben teljesítendő, tételes összesítő jelentést a NAV tájékoztatása szerint a  1865A számú áfa bevallás 1865M-01 jelzésű lapján a következők szerint kell teljesíteni: „2. Az adóalany termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén azon számlákról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege az 1 000 000 forintot eléri vagy meghaladja, arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számlában feltüntetett adót meg kell állapítania, számlánként nyilatkozni köteles:

a) a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalany adószámának, csoportos adóalanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyéről,

b) a kibocsátott számlában feltüntetett adóalapról és áthárított adó összegről, a számla sorszámáról, valamint

c) a számlában a 169. § g) pontja szerint feltüntetett időpontról, ennek hiányában a számla kibocsátásának keltéről.”  

III. Számla módosítása esetén az összesítő jelentést vevői/eladói minőségben egyaránt a NAV tájékoztatása szerint a 1865A számú áfa bevallás 1865M-01-K és/vagy 1865M-02-K jelzésű lapján kell teljesíteni a következők szerint: „4. Számla módosítása esetén a számlát módosító okiratot kiállító és az azt befogadó adóalany abban a bevallásban, amelyben a módosítás hatását figyelembe veszi, akkor köteles a módosított számlát érintően az 1. és 2. pont szerint nyilatkozni, ha a számlában áthárított adó akár a módosítást megelőzően, akár azt követően vagy a módosítást megelőzően és azt követően is eléri vagy meghaladja az 1 000 000 forintot. Ebben az esetben az adóalany nyilatkozik annak a számlának az 1. és 2. pontjában meghatározott adatairól, amelyet a módosítás érint, a módosítás számszaki hatásáról az adóalap és áthárított adó tekintetében, valamint a számlát módosító okirat sorszámáról.”

IV. Számla érvénytelenítése esetén, vevői/eladói minőségben teljesítendő összesítő jelentést a NAV tájékoztatása szerint a 1865A számú áfa bevallás 1865M-01-K és/vagy 1865M-02-K jelzésű lapján kell az alábbiak szerint beadni: „5. Számla érvénytelenítése esetén a számlát érvénytelenítő okiratot kiállító és az azt befogadó adóalany, amennyiben az érvénytelenített számlában - ideértve a módosított számlát is - áthárított adó összege elérte vagy meghaladta az 1 000 000 forintot, abban a bevallásban, amelyben az érvénytelenítés hatását figyelembe veszi, köteles a számlát érintően az 1. és 2. pont szerinti adatokról, valamint a számlát érvénytelenítő okirat sorszámáról nyilatkozni.”