Új kötelezettség – turizmus fejlesztési hozzájárulás

Új kötelezettség – turizmus fejlesztési hozzájárulás

turizmus fejlesztési hozzájárulás

2018. január 1-től  az étkezőhelyi vendéglátás 5%-os áfájához kapcsolódóan új adónem került bevezetésre turizmus fejlesztési hozzájárulás néven.

A fizetési kötelezettség tárgya, azaz a hozzájárulás-köteles szolgáltatás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklet II. részének 3. pontja szerinti szolgáltatás  ellenérték fejében történő nyújtása. Az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részének 3. pontja alapján 2018. január 1-jétől 5%-os adómérték alá tartozik az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkohol tartalmú italforgalom

Az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkohol tartalmú italforgalom abban az esetben is a turizmusfejlesztési hozzájárulás tárgya, ha az adóalany az általa igénybe vett, az Áfa tv. 3. számú melléklet II. rész 3. pontja szerinti szolgáltatásnyújtást saját nevében nyújtja tovább a megrendelőjének. Ebben az esetben ugyanakkor alapvető feltétel, hogy a szolgáltatást eredetileg nyújtó adóalanynál (amelynél szintén hozzájárulás-köteles a szolgáltatás-nyújtás) teljesüljenek a kedvezményes áfa mérték alkalmazhatóságának feltételei, valamint, hogy a szolgáltatást közvetítő adóalany ezt a szolgáltatást önálló szolgáltatásként nyújtsa tovább.  

Minden olyan  személy, vagy szervezet, amely saját nevében az előbbiekben meghatározott hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújt, hozzájárulás fizetésére kötelezett adóalanynak minősül.

A hozzájárulás alapja az említett hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás áfa nélküli ellenértéke

 Az Áfa tv. 70. § (1) bekezdésének a) pontja alapján szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések, kivéve magát az e törvényben szabályozott adót.  Az idézett  szabályokból következően  a turizmusfejlesztési hozzájárulás összegét az áfa alapba nem kell beszámítani.

Ha  viszont a hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújtó adóalany a hozzájárulás fizetési kötelezettségére tekintettel a szolgáltatás ellenértékét a hozzájárulás összegével növelten állapítja meg, a hozzájárulás, mint az Áfa tv. 65. §-a szerinti ellenérték része lesz az áfa alapja.

A felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet szerinti felszolgálási díj az általános forgalmi adóbeli megítélés szempontjából a hozzájárulás-köteles szolgáltatás ellenértékének része, így az a turizmusfejlesztési hozzájárulás alapjába tartozik. Nem része az általános forgalmi adó alapjának, így a turizmusfejlesztési hozzájárulás alapjába sem kell beszámítani ugyanakkor a vendég által önként adott borravalót.

 A hozzájárulás mértéke, a hozzájárulás alapjára vetítve 4%

Az Áfa bevallás benyújtására kötelezett adózónak a hozzájárulást az Áfa bevallásbenyújtásra előírt határnapig (havi bevallásra kötelezett esetén a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig, negyedéves bevallásra kötelezett esetén a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, éves bevallásra kötelezett esetén a tárgyévet követő év február 25. napjáig) kell bevallania és megfizetnie.

Azon időszakról, amelyről a hozzájárulás fizetésére kötelezett Áfa bevallás benyújtására nem köteles (áfában alanyi mentességben részesül, vagy egyébként az eva alanya) a hozzájárulás-köteles szolgáltatás után az Áfa tv. szerinti teljesítési időpontot követő év február 25. napjáig kell a bevallási és fizetési kötelezettségét teljesíteni

A hozzájárulást azon hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és bevallani, amelyről kiállított

a) számlán, számviteli bizonylaton vagy ezek hiányában bármely más, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított okiraton feltüntetett teljesítési időpont vagy, ha a teljesítési időpontot nem tüntették fel, akkor a

b) számla, számviteli bizonylat vagy a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított más okirat kiállításának időpontja a hozzájárulás fizetésére kötelezettre irányadó bevallási időszakra esik 

A hozzájárulásról a bevallás a 18TFEJLH  nyomtatványon nyújtható be az állami adó- és vámhatóság részére. A nyomtatvány kitöltő- ellenőrző programja és a hozzá tartozó kitöltési útmutató ezen a linken érhető majd el: http://www.nav.gov.hu/Letöltések/Nyomtatványkitöltő programok/18TFEJLH  

A pénzforgalmat a turizmusfejlesztési hozzájárulás vonatkozásában a következő számlaszámon kell bonyolítani: HU13100320000107912200000000 NAV Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevételi számla, Adónem kód: 310