Ingatlan értékesítés és bérbeadás

ingatlan bérbeadás adózása, ingatlanértékesítés adózása

House

Elsősorban azok figyelmébe ajánljuk ezt a szolgáltatásunkat, akik magánszemélyként foglalkoznak ingatlanbérbeadással vagy értékesítik ingatlanaikat. Különösen hasznos lehet segítségünk azok számára is akik régi ingatlanokat vásárolnak meg és felújítás után értékesítik azokat. Szolgáltatásunkra vonatkozó ajánlatért, írd le röviden a problémáidat, rendszerezd kérdéseidet és az alábbi lehetőségek valamelyikén juttasd el hozzánk. Aktualizáltuk és kiegészítettük a témáról szóló tájékoztatónkat Ha további segítségre van szükséged keress bennünket az alábbi lehetőségek valamelyikén adoklub@gmail.com email címen vagy a 06 30 297 55 57 telefonon. Választásodnak megfelelően online vagy személyes tanácsadás keretében, amennyiben úgy kényelmesebb telefonos adótanácsadással előzetes ajánlat alapján rendelkezésedre állunk.

A lakóingatlan bérbeadás az alábbi módok valamelyikére vonatkozó szabályok szerint végezhető:

adószám nélkül. magánszemélyként,

adószámos magánszemélyként,

egyéni vállalkozás keretében

Adószám nélkül (az adóhatóság részére történő előzetes bejelentés nélkül), magánszemélyként végezhető a lakóingatlan bérbeadási tevékenység, ha megfelelsz az alábbi feltételeknek:

- nem egyéni vállalkozó (sem az ingatlan bérbeadási tevékenysége vonatkozásában, sem más tevékenységére tekintettel),

- tevékenysége kizárólag – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 86. §-a szerinti – adómentes ingatlan (ingatlanrész) bérbeadás (haszonbérbeadás),

- az ingatlan bérbeadásra vonatkozóan az adóalany az általános forgalmi adót érintően nem él az adókötelessé tétel választásának jogával,

- nem létesít kereskedelmi kapcsolatot az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal. (Kereskedelmi kapcsolat e tekintetben: a termékbeszerzés és értékesítés valamint a szolgáltatásnyújtás és -igénybevétel.)

Fontos, hogy adóalanyként történő bejelentkezés és az adószám hiányában is alanya vagy az általános fogalmi adónak, ezért a bevételeidről az Áfa tv-ben meghatározott bizonylatot kell adnod. Adómentes ingatlan bérbeadás esetén számla helyett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti számviteli bizonylat kibocsátása is elegendő

Ha a számviteli bizonylat kibocsátásához a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerinti számlatömböt akarsz használni, annak beszerzéséhez már adószámmal kell rendelkezned, ebben az esetben viszont az adóhatóságnál be kell jelentkezned.

Ha adószámos magánszemélyként szeretnél lakóingatlan bérbeadási tevékenységet végezni, akkor az adószám kiváltása érdekében az adóhatóságnál be kell jelentkezned, ennek során nyilatkoznod kell arról is, hogy áfa alanyként alanyi adómentességet választasz-e.

Ha egyéni vállalkozóként szeretnél lakóingatlan bérbeadással foglalkozni, akkor egyéni vállalkozóként kell az adóhatóságnál bejelentkezned, Adózásod az általad választott módnak (vállalkozói jövedelemadó, átalányadó stb.) megfelelően alakul.

A magánszemélyként végzett lakóingatlan bérbeadási tevékenységből származó bevétel önálló tevékenységből származónak tekintendő lásd szja törvény 16.§ (1) bekezdését ennek megfelelően kell a jövedelmed tartalmát megállapítanod és az adózásnál más önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelmekkel együttesen bevallanod.

A lakóingatlan bérbeadásából származó bevételnek minősül minden ennek kapcsán megszerzett vagyoni érték (pénz értékpapír stb.) E körbe tartozik elsődlegesen a bérleti díj, de bevételnek tekintendő, a bérlő által megtérített közüzemi díj( víz gáz, villany), közös költség, telefon, internethasználati díj.

Csökkenthető a bevétel lakás bérbeadás esetén abban az esetben, ha a bérbeadó más településen (bérbeadott ingatlan fekvése szerinti településtől közigazgatásilag elkülönült településen a budapesti kerületek egy közigazgatási egységnek tekintendők) vesz bérbe lakóingatlant és annak bérleti díját ugyanazon évben igazoltan megfizeti, amennyiben az szja törvény 17.§ (5) bekezdésében foglalt feltételek fennálnak, akkor ez az összeg csökkenti a saját ingatlanának bérbeadásából származó jövedelmét. A feltételeket illetően lásd az említett jogszabályhely szövegét a mellékelt anyagban. Tekintve, hogy a törvény szövege a bérelt ingatlan helyét illetően csak annak a más településen való elhelyezkedését szabja feltételül, az egyéb feltételek megléte esetén a bevétel csökkenethető a külföldön bérelt ingatlan igazoltan megfizetett bérleti díjával is.

A bevételből a költségek levonása után fennmaradó összeg tekintendő jövedelemnek. Az így maghatározott összeg után 2015-ben 16%, 2016-ban 15% jövedelemadó fizetendő. A bevétellel szemben költség elszámolás kétféle módon lehetséges.

Az egyik a 10% költséghányad alkalmazása. Ebben az esetben nem kell a költségek elszámolásához semmiféle bizonylatot gyűjteni, a fentiek szerinti bevétel 90%-a tekintendő jövedelemnek.

A másik mód a tételes költség elszámolás. Ez esetben az elszámolni kívánt költségeket és azok megfizetését hitelt érdemlően igazolni kell tudni egy esetleges adóellenőrzés során. Milyen költségek számolhatók el? Amennyiben bevételként figyelembe kellett venni, akkor a számlával, bizonylattal igazolható, ténylegesen kifizetett közüzemi díjak, összege levonható a bevételből. Az egyéb levonható költségek is csak a lakóingatlan bérbeadásához szükséges kiadások közül kerülhetnek ki az szja törvény 3. sz. mellékletében meghatározott általában elszámolhatónak tekintettek közül. A 3. sz. melléklet szövege metalálható a jogszabályokat tartalmazó részben. E körbe tartozhatnak például az ingatlan bérbeadását elősegítő reklám költségek, a bérleti szerződést készítő ügyvéd díja, a lakóingatlan adózásával kapcsolatos adótanácsadás díja. A bútorozottan kiadott lakások esetében, ha ez a szerződés szerint a bérbeadót terheli a tárgyi eszköz értékhatárt el nem érő tárgyak beszerzése, esetleg azok javítása, vagy zárak cseréje stb.

A lakóingatlan-bérbeadási tevékenységből származó bevétel esetében az Szja tv. 11. számú melléklete szerint a kizárólag bérbeadásra hasznosított tárgyi eszköz időarányos értékcsökkenési leírása, felújítási költsége szintén elszámolható költségként.

A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a 200 ezer forintot meg nem haladó összegű egyedi tárgyi eszköznél az adózó 2 adóév alatt számolj el értékcsökkenési leírást, azaz 50-50 %-os értékcsökkenést érvényesítsen. A kizárólag a lakóingatlan bérbeadását szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére, előállítására fordított kiadás a felmerülés évében elszámolható, ha annak az egyedi értéke a 100 ezer forintot nem haladja meg

Ilyenek lehetnek pl. villanybojler ,gáztűzhely, légkondicionáló berendezések, televízió. A 11. sz. melléklet szövege megtalálható a jogszabály szövegek között.

Elszámolható magának a lakásnak az értékcsökkenési leírása is, ha azt korábban még bármely bevételével szemben költségként nem számolta el. Ilyen esetben az értékcsökkenés akkor is elszámolható, ha lakóingatlan megszerzése három évnél régebben történt vagy a használatbavételi engedélyét háromévnél régebben adták ki. Az értékcsökkenési leírás alapját a lakóingatlan vételára képezi, mértéke évi 2%. Ez azt jelenti, hogy egy lakás után, melynek a vételára 10 millió forint volt, ha egész évben bérbe lett adva 200.000.-Ft értékcsökkenés számolható el, ha csak fél évig volt kiadva akkor 100 ezer forint.

A lakóingatlan bérbeadásából származó bevételből a jövedelem meghatározása a következő lépésekben történhet.

  1. A bevétel meghatározása bérleti díjak egyéb megszerzett vagyoni értékek összegzése (pl bérlő által megtérített közüzemi díj stb)
  2. Annak tisztázása van-e lehetőség a bevétel csökkentésére
  3. A költség elszámolási mód kiválasztása 10% költséghányad vagy tételes költség elszámolás
  4. A tételes költség elszámolás választása esetén az egyes elszámolható költségek meghatározása és számszerűsítése.
  5. A bevétel és a költségek különbözetének meghatározása

A fentiek szerint meghatározott jövedelem után kell megfizetni a 15% személyi jövedelemadót. Ha az 5. pont szerinti jövedelem nem haladja meg az egy millió forintot nincs további fizetési kötelezettség.

Ha azonban túllépi azt, az egész jövedelem után 14% eho fizetési kötelezettség keletkezik, mindaddig amíg annak mértéke az egyéb ilyen kötelezettségekkel, valamint az egyéb címen fennálló és a bérbeadót terhelő egészségbiztosítási járulék és egészségügyi szolgáltatási járulék összegével együtt el nem éri az évi 450.000.-Ft-ot. Ha más egyéb ide számítandó fizetési kötelezettség nincs akkor a 3.215.000.-Ft fölötti jövedelem után már nem kell a 14% eho-t megfizetni.

Adóelőleg, eho előleg fizetési szabályok:

Eltérően alakulnak attól függően, hogy kinek a részére történik a lakóingatlan bérbeadás.

Ha magánszemély a bérlő, akkor a bérbeadó maga gondoskodik negyedévenként a tárgynegyedévet követő hó 12.ig az általa választott költség elszámolási módszer figyelembevételével az adóelőleg megállapításáról és az adóhatóság részére történő megfizetéséről 2016-ban már a 15%-os adókulcs figyelembevételével. Ebben az esetben a megállapított adóelőleg figyelembevételével a bérbeadó gondoskodik az eho előleg megállapításáról és az adóhatóság részére történő megfizetéséről.

Ha a bérbeadás kifizetőnek minősülő vállalkozás részére történik, akkor az adóelőleg megállapítása, a bérleti díjból történő levonása és az adóhatóság részére történő megfizetése a bérlő feladata. Ehhez a bérbeadónak nyilatkoznia kell a választott költség elszámolási módról és a tételes költség elszámolás választása esetén az adóelőleg megállapításánál figyelembeveendő költségekről, melyek mértéke nem haladhatja meg a bevételek 50%-át. Amennyiben a bérbeadó tényleges költségei ettől magasabbak a különbözetet az éves bevallásában tudja elszámolni és az szja túlfizetését visszaigényelni. Ugyancsak a bérlő feladata a megállapított adóelőleg figyelembevételével az eho előleg megállapítása, a bérlőtől történő levonása és az adóhatóság részértörténő megfizetése. Amennyiben a bérlő az adóelőleggel és az eho előleggel kapcsolatos kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy ezek a kötelezettségek a bérbeadót terhe

Áfa:

A lakóingatlan bérbeadása főszabály szerint adómentes szolgáltatásnak minősül az áfa adóalany bérbeadó, illetőleg a bérbe vevő személyétől, jogállásától függetlenül. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben bérbeadónak a bérleti szolgáltatás után nem kell áfát felszámítania és megfizetnie, ugyanakkor a bérbeadáshoz kapcsolódó beszerzéseit terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adóra vonatkozó adólevonási jog nem illeti meg.

A bérbeadó az általa nyújtott adómentes bérbeadási szolgáltatásról köteles legalább a Számviteli tv. rendelkezéseinek megfelelő bizonylatot kibocsátani a bérbe vevő részére. Erre vonatkozóan lásd a jogszabályi melléklet számviteli törvény rendelkezéseit tartalmazó részét.