Módosult a bejelentett részesedés fogalma

Módosult a bejelentett részesedés fogalma

2018.november 8-i határidő, átmeneti szabáylok a részesedés bejelentésére, bejelentett részesedés, részesedés bejelentés határideje

Változtak a bejelentés szabályai. 2018. évi XLI törvény  augusztus 25-i hatállyal módosította a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt. A módosítás érintette többek között az  értelmező rendelkezéseket tartalmazó 4. paragrafus 5. pontját. Megváltozott a bejelentett részesedés törvényi meghatározása.

Tao tv. 4.§ 5. pont

4. § E törvény alkalmazásában

 

5.  *   *  bejelentett részesedés: a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben és külföldi személyben (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot) szerzett részesedés (részesedés (a korábban már bejelentett részesedés értékének a növekedése) a határozatlan futamidejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy kivételével, feltéve, hogy az adózó a részesedés megszerzését szerzést (ide nem értve a korábban már bejelentett részesedés értékének a növekedését) növekedését és a korábban már bejelentett részesedésre vonatkozóan az átalakulás, egyesülés, szétválás során a jogutódban történő vagy jogutód általi részesedésszerzést) a szerzést követő 75 napon belül bejelenti az adóhatóságnak; a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye; a további részesedés bejelentésének feltétele, hogy az adózó a részesedés szerzését bejelentette az adóhatósághoz; e rendelkezés alkalmazásában szerzés időpontjának a cégbírósági bejegyzés napja, cégbírósági bejegyzés hiányában az alapul szolgáló jogügylet hatályosulásának napja minősül; az üzletvezetés helyére tekintettel belföldi illetőségű adózó e rendelkezést azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az első jognyilatkozat megtételének napját követő 75 napon belül jogosult bejelentést tenni azokról a részesedésekről, amelyeket a belföldi illetőség megszerzése előtt szerzett;

 

Ennek következtében változtak a bejelentés szabályai. A korában hatályos előírások értelmében, amennyiben az adózó a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben és külföldi személyben (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot) szerzett részesedés mellé további részesedést szerez, akkor e további részesedés csak akkor jelenthető be, ha az adózó az „alap” részesedés szerzését is bejelentette az adóhatósághoz.

A változás értelmében e feltétel a további részesedések vonatkozásában megszűnik, ami azt jelenti, hogy az utóbb szerzett részesedések már nem csak akkor jelenthetők be, ha az adózó a korábban megszerzett részesedését is bejelentette.

 A NAV a jogszabályváltozást az alábbi példán keresztül magyarázta. „Ha például az adózó elsőként 5 százalékos mértékű részesedést szerez 2018. szeptember 1-jén az „X” Kft.-ben és e részesedésszerzését nem jelenti be 75 napon belül, akkor mindez nem akadálya annak, hogy a 2018. október 10-én megszerzett újabb, 30 százalékos mértékű részesedését 2018. december 24-éig bejelentse az adóhatóság felé. Amennyiben az adózó a bejelentés mellett dönt és 2020. március 1-jén nyereségjellegű különbözetet realizál az „X” Kft.-ben fennálló 35 százalékos mértékű részesedésének elidegenítésén, akkor a bejelentett részesedésnek minősülő 30 százalékos részre alkalmazhatja a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés dz) pontja szerinti adóalap-csökkentő tételt.”

A fentiekhez kapcsolódik a Tao. tv. 29/A. § (63) bekezdésébe beiktatott átmeneti rendelkezés.

Tao. tv. 29/A. § (63) bekezdés

Tao tv 29/A § (63) bek

(63) *  A 2017. december 31-ét követően szerzett további részesedések adózói választás szerint az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI törvény  hatálybalépésének napját követő napon hatályos szabályok figyelembevételével, a hatálybalépést követő 75 napon belül bejelenthetőek az adóhatóságnak.

 

A jogszabály változás lehetőséget biztosít arra, hogy a 2017. december 31-ét követően szerzett további részesedéseket az adózók – erre irányuló választásuk alapján – akkor is bejelenthetik az új szabályok hatálybalépését követő 75 napon belül, vagyis legkésőbb 2018. november 8-ig az adóhatósághoz, ha egyébként a korábbi részesedésszerzésüket nem jelentették be. Így ha az adózó egy belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben vagy külföldi személyben elsőként megszerzett részesedését nem jelentette be, és 2018-ban ugyanebben a személyben további részesedést szerzett, akkor e további részesedést a fenti határidőn belül bejelentheti az adóhatósághoz akkor is, ha egyébként az annak megszerzésétől számított 75 nap már eltelt.

A szabályozás könnyítéseként a korábban már bejelentett részesedést nem kell újfent bejelenteni, ha az a belföldi jogi személy, vagy külföldi személy, amelyben a bejelentett részesedés fennáll, átalakul, egyesül, vagy szétválik. Ehhez kapcsolódóan a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés dz) pontja szerinti korrekciós tételben rögzítésre kerül, hogy az egy éves tartási idő szempontjából az átalakulás, egyesülés, szétválás miatti kivezetés nem szakítja meg a tartási idő folyamatosságát.

Tao tv 7. § (1) dz. pont

Tao tv 7. § (1) dz. pont

dz) *  a bejelentett részesedés értékesítésének, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetésének adóévi árfolyamnyeresége (csökkentve mindkét esetben az üzleti vagy cégérték kivezetése következtében elszámolt ráfordítással), feltéve, hogy a részesedést az adózó (ideértve jogelődjét is) az értékesítését megelőzően legalább egy éven át folyamatosan eszközei között tartotta nyilván (az átalakulás, egyesülés, szétválás miatti kivezetés nem minősül a folyamatos tartás megszakításának), továbbá a bejelentett részesedésre az adóévben visszaírt értékvesztés,

Az ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedések mellett a határozatlan futamidejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyek sem jelenthetők be az adóhatósághoz.

A bejelentett részesedés egyéb szabályai tekintetében nincs változás, így például továbbra sem kell új bejelentést tenni abban az esetben, ha a korábban már bejelentett részesedés értékének százalékos mértéke nem változik, viszont a részesedés értéke növekszik; a bejelentésre nyitva álló jogvesztő határidő pedig továbbra is a szerzést követő 75 nap.