NAV útmutató áfa bevallás és a  gyakorított elszámolás szabályairól

NAV útmutató áfa bevallás és a gyakorított elszámolás szabályairól

3011/2018 NAV iránymutatás, áfa bevallás NAV iránymutatás, gyakorított áfa elszámolás

Az adózónak az általános forgalmi adóval kapcsolatos bevallását az adózás rendjéről szóló 2017. évi. CL. törvény 2. melléklet I/B/3.1-6. pontjaiban meghatározott gyakorisággal, 

2017. évi. CL. törvény 2. melléklet I/B/3.1-6. pont

3. Az adóbevallás benyújtására vonatkozó különös rendelkezések

3.1. Az általános forgalmi adóról az adófizetésre kötelezett adózónak

3.1.1. az e mellékletben foglalt kivételekkel negyedévenként kell adóbevallást benyújtania,

3.1.2. havonként kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyévet megelőző második év adómegállapítási időszak(ai)ban fizetendő adó együttes összegének és az ugyanezen vagy korábbi adómegállapítási időszakokban keletkezett - de a tárgyévet megelőző második év adómegállapítási időszak(ai)ban érvényesített - levonható, előzetesen felszámított adó különbözetének (a továbbiakban: elszámolandó adó) éves szinten összesített - vagy annak időarányosan éves szintre átszámított - összege pozitív előjelű, és az egymillió forintot elérte, valamint a 3.1.9., 3.1.10., 3.1.11. és 3.1.13. pontban meghatározott adózónak;

3.1.3. évente kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyévet megelőző második évben

3.1.3.1. az elszámolandó adójának éves szinten összesített - vagy annak időarányos éves szintre átszámított - összege előjelétől függetlenül nem érte el a kettőszázötvenezer forintot és

3.1.3.2. az Áfa tv. szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének adó nélküli éves szinten összesített összege nem haladja meg az ötvenmillió forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal,

3.1.4. az éves bevallásról negyedéves bevallásra kell áttérnie, ha a tárgyévben az év elejétől - előjel helyesen - összesített fizetendő és levonható előzetesen felszámított adó különbözete a 3.1.3.1. pontban meghatározott értékhatárt elérte, vagy az Áfa tv. szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének adó nélküli összege a 3.1.3.2. pontban meghatározott értékhatárt meghaladta, vagy az adóév közben az adóhatóság számára közösségi adószámot állapított meg. A tárgyévi első bevallását a tárgyév első napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedő időszakról kell - a negyedéves bevallás benyújtására előírt időpontig - benyújtania, amelyben az értékhatárt elérte, illetve amelyben az adóhatóság közösségi adószámot állapított meg,

3.1.5. a negyedéves bevallásról havi bevallásra kell áttérnie, ha az év elejétől összesített elszámolandó adója pozitív előjelű és az egymillió forintot elérte. Az első havi bevallást arról a hónapról kell benyújtani, amelyet megelőző bevallással lezárt negyedévben az adózó az értékhatárt elérte,

3.1.6. az éves bevallásról havi bevallásra kell áttérnie, ha a tárgyévben az év elejétől - előjel helyesen - összesített fizetendő és levonható előzetesen felszámított adó különbözete pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte. A tárgyévi első bevallást a tárgyév első napjától azon negyedév utolsó napjáig tartó időszakról kell benyújtani, amelyben az előzőekben meghatározott különbözet a 3.1.2. pontban szereplő összeget elérte, majd ezt a negyedévet követő hónaptól az adózó havi bevallásra köteles áttérni,

és az Art. 2. melléklet I/B/1. és 2. pontjaiban meghatározott időpontban kell benyújtania.

Art. 2. melléklet I/B/1. és 2. pont

B) Az egyes adóbevallások határideje

1. A havi és évközi bevallás határidői

1.1. A havi adóbevallást a tárgyhónapot követő hó huszadik napjáig, az évközi bevallást a negyedévet követő hó huszadik napjáig kell az adóhatósághoz benyújtani.

1.2. Ha az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalany az Áfa tv. 135. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségét az adóév utolsó bevallásában nem teljesítette, ezt önellenőrzési pótlékmentesen az adóévet követő február tizenötödikéig elvégzett önellenőrzéssel korrigálhatja.

2. Az éves adóbevallás határidői

2.1. A havi, illetve évközi adóbevallásra nem kötelezett adózónak - a 2.2.-2.4. pontban meghatározott kivételekkel - az adóévet követő év február huszonötödikéig,

2.2. a természetes személyek jövedelemadójáról az adóév utolsó napján vállalkozási tevékenységet nem folytató természetes személynek, a mezőgazdasági őstermelőnek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek - ideértve a vállalkozási tevékenységét az adóév utolsó napján szüneteltető természetes személyt is - az adóévet követő év május huszadikáig,

2.3. a társasági adóelőleg kiegészítés összegéről az adóév utolsó hónapja huszadik napjáig,

2.4. a társasági adóról az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig

Ettől eltérően az adóhatóság az Art. 3. melléklet I. Határidők 2.2-4. pontjai alapján az adózó kérelmére gyakoribb elszámolást is engedélyezhet. 

Art. 3. melléklet I. Határidők 2.2-4. pont

2.2. Az éves bevallásra kötelezett adózó év közben negyedévenkénti, a negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti. Az adóhatóság a gyakoribb elszámolást - az adóév végéig - különösen abban az esetben engedélyezheti, ha az adózó beszerzéseit terhelő levonható előzetesen felszámított forgalmiadó-kulcs magasabb az áthárított forgalmiadó-kulcsnál, illetve az adózó beruházást valósít meg. Az adóhatóság megtagadja az engedély kiadását, ha az adózó esetében az alábbi feltételek bármelyike érvényesül. A kérelem benyújtását megelőző két éven belül

2.2.1. az adószám felfüggesztés hatálya alatt állt vagy adószámát törölték,

2.2.2. az adóhatóság - számla-, nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, ellenőrzés akadályoztatása miatt - véglegessé vált határozatban mulasztási bírsággal sújtotta,

2.2.3. szerepel(t) a 263. § vagy a 264. § alapján közzéteendő adózói listán,

2.2.4. huszonötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű adótartozás miatt végrehajtási eljárás folyt vagy folyik ellene.

2.3. A gyakorított elszámolás évközi engedélyezése esetén az engedély szerinti bevallási kötelezettségre áttérést megelőző, bevallással le nem zárt időszakra vonatkozó adókötelezettséget meg kell állapítani, be kell vallani, meg kell fizetni.

2.4. Az eljáró adóhatóság vezetője az engedélyt a kizáró ok fennállása ellenére különös méltányosságból megadhatja, ha az engedély megadását kizáró ok nincs arányban az adózó gyakoribb elszámoláshoz fűződő méltányolható érdekével.

Az általános forgalmi adó bevallások benyújtásával kapcsolatos szabályok egységes alkalmazása érdekében az adóhatóság ezen a linken  is elérhető 3011/208.sz. iránymutatást adta ki.