Szja kedvezmény négy gyermek után

Szja kedvezmény négy gyermek után

néggyermekes anyak szja kedvezménye, néggyermekes anyák szja mentessége, szja kedvezmény 2020, szja mentesség

2020. január 1-től a négy vagy több gyermeket nevelő anyák számára biztosítja az szja törvény azt a lehetőséget, hogy  az összevont adóalapjukat minden kedvezményt megelőzően az szja törvény 29/D.§ (2) bekezdésében meghatározott jövedelmekkel csökkentsék.

29/D.§ (2) 

29/D.§ (2) A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye a kedvezményre jogosult által a jogosultsági időszakban megszerzett (munkaviszonyból származó jövedelem esetében a jogosultsági időszakra elszámolt), összevont adóalapba tartozó

a) e törvény szerint bérnek minősülő jövedelme [3. § 21. pont],

b) az a) pontban nem említett nem önálló tevékenységből származó jövedelmeinek összege, ide nem értve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét,

c) önálló tevékenységből származó jövedelmei közül

ca) a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme;

cb) a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;

cc) az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;

cd) a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;

ce) a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;

cf) a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme.

A jogszabály szerint négy vagy több gyermeket nevelőnek minősül az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel

– családi pótlékra jogosult, vagy

– családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt (ide értve azt a gyermeket is, aki után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg),

és az említett gyermekek száma a négy főt eléri. A kedvezmény kizárólag a négy vagy több gyermeket nevelő anyát illeti meg, azt mással megosztani nem lehet.

29/D.§ (3) 

29/D.§ (3) Négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel

a) családi pótlékra jogosult, vagy

b) családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,

és az a) és b) pont szerinti gyermekek száma a négy főt eléri, azzal, hogy a b) pont szerinti gyermekkel esik egy tekintet alá az a gyermek is, aki után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.

A kedvezményre való jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amely hónap bármely napján a magánszemély négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül, és megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelynek egészében már nem minősül ilyennek (például, ha állami gondozásba vétel, örökbeadás vagy válás esetén az apának ítélt gyermek/ek miatt a létszám négynél kevesebb).

Amennyiben a négy vagy több vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket nevelő anyának minősülő nő kedvezményre való jogosultsága az adóév egészében nem áll fenn, és a jogosultság időszakában megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelme másként nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelmének a jogosultsági időszak hónapjaival arányos részeként kell figyelembe venni.

29/D.§ (4) 

(5) Amennyiben a négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősülő magánszemély kedvezményre való jogosultsága az adóév egészében nem áll fenn, és a jogosultság időszakában megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelme másként nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelmének a jogosultsági időszak hónapjaival arányos részeként kell figyelembe venni.

A kedvezmény érvényesítése az adóelőleg megállapításánál, illetve az adóbevallásban a jogosult nő nyilatkozatai alapján történik. A nyilatkozatoknak tartalmazniuk kell gyermekek nevét és adóazonosító jelét – vagy ha az adóhatóság adóazonosító jelet nem állapított meg – a természetes személyazonosító adatait.

A kifizető, munkáltató részére adott adóelőleg-nyilatkozatban fel kell tüntetni a kedvezményre jogosult nevét és adóazonosító jelét, valamint a nyilatkozó részére bevételt juttató kifizető, munkáltató nevét (elnevezését) és az adószámát is. A jogalap nélkül tett nyilatkozat a szja-törvény 48. paragrafusának (4) bekezdése szerinti különbözeti bírsággal jár.

Az adóbevalláshoz tett nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kedvezmény összegét, valamint – ha a kedvezményre való jogosultság nem állt fenn az adóév egészében – a jogosultság kezdetének, illetve megszűntének napját is.

29/D.§ (6) 

29/D.§ (6) A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye érvényesítésének feltétele az anya adóbevalláshoz tett nyilatkozata, amelyen fel kell tüntetni a (3) bekezdés szerinti gyermekek nevét, adóazonosító jelét (ha az adóhatóság adóazonosító jelet nem állapított meg, a természetes személyazonosító adatait), valamint - ha a kedvezményre való jogosultság nem állt fenn az adóév egészében - a jogosultság megnyíltának vagy megszűntének napját és a (2) bekezdés szerinti összeget.