Ügyvezető és a társasági tag felelőssége

adóhírek, ügyvezető felelőssége 2014, új Ptk

Már csak terjeddelménél fogva is is a szakemberek szára sem lebecsülető kihívást jelent majd a 2014. március 15-én hatályba lépő új Ptk alkalamzása. Anélkül, hogy átvennék a polgári joggal foglalkozó szakemerek szerepét szeretnénk néhány újdonságra felhívni a figyelmet, mely a jövőben érzékenyen érintheti a társas vállalkozásokat akár azok tagjait vagy vezető tisztségviselőit. Ezúttal a teljeség igénye nélkül az ügyvezetők és a társasági tagok felelősségének egyes kérdéseire szeretnénk irányítani a figyelmet.

A társaság ügyvezetését- a társasággal kötött megállapodás alapján – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban ellátó ügyvezetőket megfontoltabb eljárásra kell késztesse az új Ptk hatályba lépésével életbelépő a rájuk vonatkozó fellősségi szabáyok változása. Az új Ptk magába foglalj a társaságokra vonatkozó szabályozást is, így fontos rendelkezéseket tartalmaz az ügyvezetők társaságukkal szembeni illetve harmadik személyekkel összefüggő felelősségével kapcsolatban.

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben

Az ügyvezető társasággal szembeni kártérítési felelőségét jelentősen befolyásolja, ha a társaság legfőbb szerve az ügyvezető kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejüleg az előző üzleti évre vonatkozóan az ügyvezetési tevékenység megfelelősségét megállapító felmentvényt ad. Ez esetben a társaság a vezető tisztségviselő ellen csak akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése után a társaság ügyvezetőjével szembeni kártérítési igényt – a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül – a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban állók társaság megszűnésekor felosztott vagyonból őket megillető rész arányában érvényesíthetik.

Ha a jogi személy vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel.

Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik ( végelszámolással történő megszűnés esetét kivéve) és a vezető tisztségviselő a társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint.

A társaságok tagjainak is érdemes figyelemmel lenniük a rájuk vonatkozó felelősségi szabályra, mely szerint a társaság volt tagja és a megszűnt tagnak a társaságba be nem lépett jogutódja a tagsági jogviszony megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül ugyanúgy köteles helytállni a tagsági jogviszony megszűnése előtt keletkezett társasági tartozásokért, mint a tag a tagsági jogviszonya fennállása alatt.