08-as bevallás vagy „NY” jelű nyilatkozat?

08-as bevallás vagy „NY” jelű nyilatkozat?

"NY" jelű nyilatkozat, Járulék bevalási kötelezettség, nullás bevalláskiváltás

Ennek a történetnek a konkrét esetben még nem értünk a végére. De talán a kérdés felvetése is segítséget jelenhet néhány esetben. Jelenleg itt tartunk. Az adóhatóság  egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló jogkövetési vizsgálatot végzett egy társaságnál. Ennek során merült fel a címben jelzett kérdés. Vizsgálatról készült jegyzőkönyv megállapításai szerint az ellenőrzött időszakokban a társaság tagjai heti 36 órát meghaladó munkaviszonyban álltak és a társaságtól a magánszemélyek részére nem került sor kifizetésre. Tényként rögzítette a jegyzőkönyv azt is, hogy a társaság részéről  járulékbevallás nem csak „NY” jelű „nulla értékadatú bevallás kiváltásáról” szóló nyilatkozat került benyújtásra.

A fenti tényállás alapján a vizsgálat a régi Art 31.§ (2) (2a) (6) bekezdéseire hivatkozva jogsértőnek minősítette a 08-as bevallások benyújtásának elmaradását és a társaságot azok pótlólagos benyújtására kötelezte.  

Régi Art. 31.§ (2)

Régi Art. 31.§ (2) A munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatót is), illetőleg az 52. § (4) bekezdésének l), p), r), s), t) és v) pontjaiban meghatározottak a rájuk vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül, havonként, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig elektronikus úton bevallást tesznek az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról - kivéve a kamatjövedelem adóról -, járulékokról és/vagy az alábbi adatokról:  

(2a) Az az adózó, aki/amely az adóév során bármely hónapban a (2) bekezdés szerinti bevallás benyújtására volt köteles, az adóév minden ezt követő hónapjára akkor is bevallás vagy a (6) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtására kötelezett, ha az adott hónapban adó- és/vagy járulék kötelezettsége - adó- (adóelőleg-), és/vagy járulékalapot képező kifizetés, juttatás hiányában - nem keletkezett.

(6) A bevallás benyújtásával egyenértékű, ha az adózó az adóhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon - a bevallás benyújtására előírt határidőig - nyilatkozik, hogy a bevallás benyújtására az adott időszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége nem keletkezett. E rendelkezés nem alkalmazható a soron kívüli bevallási kötelezettség esetén, továbbá felszámolás, végelszámolás esetén a tevékenységet lezáró adóbevallásra, valamint a felszámolás, végelszámolás befejezésekor benyújtandó adóbevallásra.

Véleményünk szerint az adóhatósági jogszabály értelmezés  ellentétes a hivatkozott jogszabály tartalmával.

A régi Art. 31.§ (2) bekezdése a mi értelmezésünk szerint  csak az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról - kivéve a kamatjövedelem adóról -, járulékokról és/vagy az alábbi adatokról  kell bevallást tenni.

Tekintve, hogy a vizsgálat megállapítása szerint magánszemélyek  részére kifizetés nem történt, így erre tekintettel sem adó, sem járulékfizetési kötelezettség nem keletkezett. Mivel az érintett időszakban a társaság valamennyi tagja a vizsgálat megállapítása szerint is heti 36 órát meghaladó munkaviszonyban állt, így emiatt a minimál járulékalap után sem keletkezett adó vagy járulék fizetési kötelezettsége. Ezért a régi Art. 31.§ (2) bekezdése szerint a társaságnak  bevallási kötelezettsége sem keletkezett, így 08 bevallást sem kellett benyújtania.

Álláspontunk szerint a régi Art.31.§ (2a) bekezdése szerinti kötelezettség pedig a konkrét esetben  teljesíthető a (6) bekezdés szerinti „NY” jelű „nulla értékadatú bevallás kiváltásáról” szóló nyilatkozat benyújtásával. mivel ez a bevallásra nyitva álló határidőben megtörtént, ezért álláspontunk szerint a társaság eleget tett a rá vonatkozó kötelezettségeknek.

A jegyzőkönyvre észrevételt tettünk. Várjuk az adóhatóság válaszát.