Adó- és beszámolási kötelezettségek új időpontjai

Adó- és beszámolási kötelezettségek új időpontjai

beszámoló közzé tétel határidej, iparűzési adó bevallás határideje, kiva bevallás határideje, tao bevallás időpontja

A veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi adó- és beszámolási kötelezettségeket a következők szerint lehet  teljesíteni.

Az április 22-e  és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló

éves és soron kívüli társasági adó adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségnek, továbbá

adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségének

éves és soron kívüli kisvállalati adó adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségnek, továbbá

kisvállalati adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségnek

éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségnek és

az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségnek, valamint

a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségnek

éves és soron kívüli innovációs járulék megállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, továbbá

az éves járulékbevallással egyidejűleg teljesítendő innovációs járulékelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségének

2020. szeptember 30-ig lehet eleget tenni

Amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a fentiek  alkalmazása miatt  a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző - korábban bevallott - iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni. Az adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt lehet kérni, ha az adózó számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem fogja elérni  az adóévi adóelőleg összegét.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot legkésőbb 2020. szeptember 30-ig lehet benyújtani az adóhatósághoz.

1990. évi C. törvény 3. § (3) bekezdés

1990. évi  C törvény 3. § (2) *  Adómentes valamennyi helyi adó alól - a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában - a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség azon épület, épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként vagy a magyar állam tulajdonában álló ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottjaként bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül. 

Adóelőleg megállapítása megfizetése

Az április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló

társasági adóelőleg,

kisvállalati adóelőleg,

energiaellátók jövedelemadója adóelőleg,

innovációs járulékelőleg összegét, amelyről adóelőleg- és járulékelőleg-bevallás 2020. szeptember 30-ig kerülhet benyújtásra,

az adózó az utolsó rendelkezésre álló adóelőleg-, illetve járulékelőleg-bevallásban megállapított előleg-kötelezettség alapulvételével, azonos ütemezésben állapítja meg és a rá irányadó határidőig fizeti meg.

Az így megállapított társasági adóelőleg kötelezettséget a Tao. törvény 26. § (2), (3), (7) és (8) bekezdése szerint megállapított adóelőleg kötelezettségnek kell tekinteni az adóról való rendelkezés szempontjából.

A felsorolt  adó-, illetve járulékelőlegek mérséklését azok esedékessége előtt lehet kérni, ha az adózó számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója, illetve járuléka nem éri el az adó-, illetve járulékelőleg összegét.

Beszámolási kötelezettség

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra (ideértve a törvény felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámolókat is) vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők - amennyiben azok április 22-e és 2020. szeptember 30. között esedékesek - 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

Ezek a könnyítések nem vonatkoznak a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 2. § 19. pontja szerinti közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók beszámolóira.

A veszélyhelyzettel összefüggő további adózási információkért katt ide!