Adóigazgatási módosítások

Adóigazgatási módosítások

adómérséklési kedvezmények, megbízható adózói minősítés veszélyhelyzetben, veszélyhelyzeti fizetési kedvezmények

A veszélyhelyzet miatt az  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény egyes rendelkezéseit az alábbi  eltérésekkel kell alkalmazni.  Változtak a megbízható adózóra, a fizetési kedvezményre, adómérséklésre vonatkozó egyes szabályok.

A veszélyhelyzet ideje alatt és az azt követően végzett minősítés alapján a megbízható adózói minősítés nem szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt a terhére megállapított adókülönbözet miatt.

A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napot magában foglaló negyedévet követő minősítés alapján az adózó megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül megindított végrehajtási eljárásra való hivatkozással, továbbá az Art. 153. § (1) bekezdés e) és i) pontja szerinti feltételek hiánya miatt.

Art. 153. § (1) bekezdés e) és i)pont

Art. 153. § (1) bekezdés e) és i)pont

e) nem rendelkezik ötszázezer forintot meghaladó nettó adótartozással

i) a tárgyévre vonatkozó adóteljesítménye pozitív

A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés során az állami adó- és vámhatóság az Art. 157. § (1) bekezdés f) pontja szerinti feltételek vizsgálata során figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt az adózó terhére megállapított adókülönbözetet.

Art. 157. § (1) bekezdés f) pontja

Art. 157. § (1) bekezdés f) pontja

f) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének hetven százalékát azzal, hogy az adózó terhére megállapított összes adókülönbözetet csökkenteni kell a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó javára megállapított összes adókülönbözettel,

Kedvező lehetőség azok számára, akik  valamilyen szinten fenntudják tartani vállalkozásukat illetve magánszemélyként képesek jövedelemhez jutni, hogy az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb öt millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. A kérelmet a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig lehet előterjeszteni. Ezt az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó postai úton írásban, de elektronikus úton is megteheti, az eljárás illetékmentes, az ügyintézési határidő 15 nap.

Az Art. 201. § (2) bekezdésében megfogalmazott tiltástól eltérően az adóhatóság a nem természetes személy adózónak a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékelheti, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető. Nem engedélyezhető a mérséklés azok részére, akik már fizetési kedvezményt (halasztás vagy pótlékmentes részletfizetés) kaptak.

A mérséklés után fennmaradó összegre pedig az előzőekben említett fizetési kedvezmény (halasztás vagy pótlékmentes részletfizetés) nem engedélyezhető. Az eljárás illetékmentes, az ügyintézési határidő 15 nap.

Ha a pénztárgépek éves felülvizsgálatára vonatkozó határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a felülvizsgálatot az üzemeltető a veszélyhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül köteles elvégeztetni.

Ha az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet 49. §-a szerinti határidő a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, a felülvizsgálatot az üzemeltető a veszélyhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül köteles elvégeztetni.

A veszélyhelyzettel összefüggő további adózási információkért katt ide!