Az elmulasztott szja bevallás pótlása

Az elmulasztott szja bevallás pótlása

bevallási késeedelem kimentése, mulasztás igazolása, szja bevallás elmulasztása, szja bevallás pótlása

 

Azoknak, akiknek a NAV elkészítette az szja bevallás tervezetét, akkor sem lehet gondjuk a bevallás pótlásával, ha rá sem néztek a tervezetre. Mivel az  2018. május 22-én éjfélkor automatikusan átminősült érvényes bevallássá. Az más kérdés, hogy akad-e az adott bevalláson valamilyen javítani való.

Mivel a fenti automatizmus a mezőgazdasági őstermelőkre és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyekre nem vonatkozik az ő esetükben amennyiben nem hagyták jóvá vagy egészítették a számukra készített bevallás tervezetet illetve nem adtak be 17SZJA bevallást sem, ezek hiányában nem keletkezik érvényes bevallás.

Hasonló cipőben járnak azok is akik  számára nem készült adóbevallási tervezet, de keletkezett bevallásköteles jövedelmük, de sem papír alapon, sem az ÁNYK vagy  a WebNYK program használatával nem nyújtottak be  a 17SZJA jelű nyomtatványt..

Ha valaki  valamilyen akadály miatt ( pl. kórházi ápolás)  nem tudja adóbevallását benyújtani, akkor az akadályoztatás megszűnése után 15 napon belül kell benyújtania bevallását lásd a 2017. évi CLI tv. 53.§ -át. Amennyiben késedelmét annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható, akkor a NAV mulasztási bírságot nem szab ki. Ellenkező esetben az  adóhatóság 15 napos határidő kitűzése mellett  felszólítja a bevallási hiány pótlására. Ha az érintett természetes személy a határidőn belül a felhívásnak nem vagy nem jogszerűen tesz eleget 50 ezer forintos mulasztási bírságot kockáztat. 

2017. CLI tv  53. §

2017. CLI tv  53. §  [Igazolási kérelem]   

(1) Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet elő.

(2) Az igazolási kérelemről az az adóhatóság dönt, amelynek eljárása során a mulasztás történt. A fellebbezésre megállapított határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet az elsőfokú döntést hozó adóhatóság bírálja el.

(3) Az igazolási kérelmet

a) a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követően, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy a határidő utolsó napjától számított, az igazolni kívánt eljárási cselekményre előírt határidővel megegyező időtartamon, de legfeljebb negyvenöt napon belül,

b) a bevallási határidő elmulasztása esetén a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő tizenöt napon belül, a bevallás pótlásával egyidejűleg

lehet előterjeszteni.

(4) A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, ha ennek feltételei fennállnak.

(5) Az igazolási kérelem előterjesztése és a kérelem alapján megismételt eljárási cselekmény határidejének elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.

(6) Ha az adóhatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, az elmulasztott határnapot vagy határidőt megtartottnak tekinti, ezért ha szükséges, a döntését módosítja vagy visszavonja, illetve egyes eljárási cselekményeket megismétel.

Ha az szja bevallását azért nem tudta elkészíteni, mert az ahhoz szükséges adatok önhibáján kívül nem álltak rendelkezésre és ezt május 22-ig bejelentette az adóhatóságnak, akkor az szja tv. 11/A§ alapján  bevallás évének november 20-ig a NAV nem szabhat ki mulasztási bírságot csak abban az esetben, ha a bevallását benyújtotta, de a késedelmét nem mentette ki.  

Szja tv. 11/A§ 

11/A. § *  (1) Ha a vállalkozási tevékenységet nem folytató és általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemélynek a személyi jövedelemadó-bevallás elkészítéséhez, az adóbevallási tervezet adatainak felülvizsgálatához szükséges iratok, igazolások önhibáján kívül nem állnak rendelkezésére és ezért bevallását előreláthatóan nem tudja határidőben benyújtani, az adóbevallási tervezetet nem tudja határidőben felülvizsgálni, a bevallási késedelemről a bevallás benyújtására előírt határidőn belül bejelentést tesz az állami adóhatósághoz. A magánszemély a bejelentéshez kapcsolódó adóbevallást és a bevallási késedelmet kimentő igazolási kérelmet együtt nyújtja be. Az igazolási kérelem nem utasítható el, ha a magánszemély külföldről származó jövedelemmel is rendelkezik és a határidő mulasztását azzal menti ki, hogy az adókötelezettségének megállapításához nemzetközi egyezmény, viszonosság, vagy külföldi adójog vizsgálata szükséges.  

(2) Ha a magánszemély a személyi jövedelemadó bevallás késedelmes benyújtására vonatkozó bejelentést tesz, a bevallási késedelem miatt mulasztási bírság a bevallás naptári éve november 20. napjáig nem szabható ki, kivéve, ha az adózó bevallását november 20-a előtt nyújtja be és késedelmét igazoltan nem menti ki.

A 2017. évről szóló szja bevallás elmulasztása esetén annak a 17SZJA jelű nyomtatványt kell kitölteni és beküldeni az állami adó- és vámhatósághoz. A benyújtás történhet az az ÁNYK vagy  a WebNYK program használatával vagy papír alapon postán.

Infó Fórum Szja bevallás, önellenőrzés

Szja bevallással, önellenőrzéssel kapcsolatos további információk.

 Segíthetünk? Tanácsadás