Rendelkezési Nyilvántartás

Rendelkezési Nyilvántartás

A természetes  és jogi személyek valamint egyéb szervezetek elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosult szervek felé megismerhetővé teszi. Az RNY ügyfelei azonosítási és kapcsolattartási módokkal, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos nyilatkozatokat tehetnek meg, mely rendelkezések teljes bizonyítóerővel bírnak. Így a Nyilvántartás gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé; kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé válik a hivatalokkal való kapcsolattartás. Továbbá a nyilvántartás tárolja a meghatalmazásokra vonatkozó nyilatkozatokat, és azokról hitelesített információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül.

Az RNY alkalmazás ezen a linken érhető el. Ügyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek, akik valamely személyi alapnyilvántartás (személyiadat-és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanyai.

A rendelkezés első alkalommal abban az esetben tehető meg elektronikusan, valamint az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) 1818-as számán, amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik a jogszabályban előírt elektronikus azonosítási szolgáltatás valamelyikével (Ügyfélkapu, tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítás). 

Ennek hiányában az első rendelkezés kizárólag személyesen tehető meg a természetes személy, illetve a gazdálkodó szervezet azonosítását követően az alábbi helyszíneken:

az ország valamennyi kormányablak és okmányirodai ügyfélszolgálatán (http://kormanyablak.hu/hu),

a Magyar Posta Zrt. által Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltató helyeken,

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyfélszolgálatain.

Minden esetben először egy alaprendelkezést kell készíteni, melynek keretében nyilatkozni lehet arról, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek milyen formában, illetve módokon érhetik el az érintettet, illetve küldhetnek joghatás kiváltására alkalmas, továbbá tájékoztatási célú küldeményeket, értesítéseket.

Az alaprendelkezés nyilatkozatai: 

elektronikus (internetes és telefonos) ügyintézésre;

elektronikus kapcsolattartásra;

a postai úton történő kapcsolattartásra vonatkoznak.

Az alaprendelkezést követően személyesen, elektronikusan telefonon, vagy személyesen további rendelkezések tehetők.

Meghatalmazás típusú rendelkezések:

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Amennyiben valaki az RNY-ben meghatalmazás típusú rendelkezést tesz valamely hatóság előtti eljárásra vonatkozóan, akkor a meghatalmazásban megjelölt hatóság előtti eljárásában a későbbiekben nem szükséges külön, papír alapú meghatalmazást készíteni. Meghatalmazóként lehetősége van a meghatalmazott által az RNY-ben előkészített rendelkezés jóváhagyására (aláírására) is.

Az RNY-ben lehetőség van a meghatalmazások meghatalmazott általi előkészítésére is. Ebben az esetben a rendelkezés érvényességéhez a meghatalmazó RNY-ben történő jóváhagyása szükséges.

Jogszabály előírhatja, hogy bizonyos meghatalmazások a meghatalmazott általi elfogadással válnak érvényessé. Ebben az esetben a meghatalmazott az RNY-ben megteheti a meghatalmazó által rögzített meghatalmazás elfogadását.

Azonosítási mód és hivatalos elérhetőség bejelentése

A természetes személy rendelkezhet arról, hogy a jövőben milyen módon azonosíthatja a hatóság az elektronikus ügyintézése során. Ilyen azonosítási mód lehet a hagyományos Ügyfélkapuval, vagy a Telefonos Azonosítással történő azonosítás

Az ügyfél nyilatkozhat arról, hogy elektronikus tárhellyel (pl. Ügyfélkapu, Cégkapu, Hivatali kapu) rendelkezik, és azt hivatalos elérhetőségként bejelenti.

A hivatalos elérhetőség olyan biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím, amelyre az elektronikus ügyintézést biztosító szerv joghatás kiváltására alkalmas küldeményt továbbíthat. Természetes személy ügyfél esetén ez pl. ügyfélkapu tárhely.

Egyéb, tájékoztatási célú elérhetőség bejelentése

Az ügyfél meghatározhatja, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek mely elérhetőségeken keresztül vehetik fel vele tájékoztatás céljából a kapcsolatot.

Az Egyéb, tájékoztatási célú elektronikus elérhetőségekre olyan üzenetek, nyilatkozatok továbbítása lehetséges az elektronikus ügyintézést biztosító szervek részéről, amelyek joghatás kiváltására nem alkalmasak, kivéve, ha azt az ügyfél kéri, vagy azonnali beavatkozást igénylő eset indokolja (súlyos kár vagy életveszély fennállása vagy bekövetkezésének lehetősége).

Megadható elektronikus levelezési cím, telefonszám, SMS és telefax elérhetőség is.

Az időszaki értesítés szolgáltatás elsődleges célja, hogy az ügyfél megbízható információt kapjon a nevében történt elektronikus (közigazgatási) cselekményekről, adatainak elektronikus úton történő kezeléséről. Az értesítés leginkább a banki szolgáltatók által kiállított bankszámlakivonathoz hasonlítható, amelynek segítségével nyomon követheti az elektronikus úton történő tevékenységeit, ügyeit.

A szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél a Rendelkezési Nyilvántartásban - a jogszabályi keretek között - meghatározhatja azon hatóságok és elektronikus ügyintézések cselekmények körét, amelyre vonatkozóan értesítést kíván kapni. Emellett rendelkezésében meghatározhatja az értesítés küldésének időszakát, valamint az értesítés helyét. Jelenleg Telefonos Azonosítással kapcsolatban kérhető értesítés.

ermészetes személy ügyfél nyilatkozhat arról, hogy engedélyezi-e az elektronikus kapcsolattartást, s rögzíthet e célból különböző elérhetőségeket.

Ide tartozik a hivatalos kapcsolattartásra szolgáló elektronikus elérhetőség (pl. Ügyfélkapu, Cégkapu, Hivatali kapu), valamint az egyéb, tájékoztatási célú elektronikus elérhetőségek (e-mail, telefon, SMS, telefax).

Gazdálkodó szervezet számára jogszabály által kötelező az elektronikus kapcsolattartás, mely így az arra szolgáló tárhelyet rögzíti az RNY-ben, Ezen szervezetek így kizárólag az egyéb, tájékoztatási célú elektronikus elérhetőségek körét határozhatják meg.

Az internetes és telefonos  ügyintézés letiltása

Az ügyintézés internetes letiltása után a természetes személy ügyfél nem tudja igénybe venni az elektronikus ügyintézést interneten keresztül, így az RNY további használatára sem lesz lehetősége, kivéve azon ügyintézési szolgáltatások esetét, ahol ezt jogszabály vagy hatóság kötelezővé teszi. A kizárás a meghatalmazások tételére nem vonatkozik, a már megtett meghatalmazások továbbra is felhasználhatók, illetve személyes vagy telefonos rendelkezéstétel keretében újabbak tehetők.

A telefonos ügyintézés letiltása esetében a természetes személy ügyfél a továbbiakban nem tudja igénybe venni az elektronikus ügyintézés telefonos módját, így a telefonos azonosítás igénybe vétele ellenére sem fog tudni telefonon (pl. a Kormányzati Ügyfélvonalon - 1818 - keresztül) ügyet intézni.