Veszélyhelyzet - Végrehajtás szünetelése

Veszélyhelyzet - Végrehajtás szünetelése

végrehajtás, végrehajtás elévülése, végrehajtás szünetelése

2020.március 24-től a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig szünetelnek az adóhatóság előtt folyamatban lévő végrehajtási eljárások kivéve  a  2017. évi CLIII. törvény 57. és 57/B. alcíme szerint folytatott eljárásokat és a veszélyhelyzet során előírt kötelező járványügyi intézkedések megsértése miatt kiszabott követelésekre folytatott eljárásokat. A 2017. évi CLIII. törvény 57. alcíme  az általános közigazgatási rendtartás alapján hozott döntésen alapuló meghatározott cselekmény végrehajtásának szabályait 57/B. alcíme pedig   a 29. § (1) bekezdés 6. és 9-21. pontja szerinti megkeresésen alapuló meghatározott cselekmények végrehajtásának szabályait tartalmazza.

A szünetelő ügyekben az adóhatóság a  2017. évi CLIII. törvény 16. § (2) és (3) bekezdése szerint köteles eljárni. E kötelezettség lényege, hogy a szünetelés kezdő napjától , azaz március 24-től az adóhatóság a végrehajtást célzó banki inkasszókat visszavonja. Illetve ha azok alapján a pénzintézet a szünetelés kezdőnapját követően terhelte meg az adós bankszámláját az adóhatóság részére átutalta, az adóhatóság azt a tudomására jutásától számított 8 napon belül visszatéríti. Amennyiben az adóhatóság a munkáltatónál jövedelemletiltást kezdeményezett, annak felfüggesztéséről tájékoztatnia kell a munkáltatót. A munkáltatónak a  szünetelés kezdő napját követően levont, de az adóhatóság részére még át nem utalt összeget az adós részére vissza kell térítenie. Amennyiben a levont összeget a munkáltató már átutalta az adóhatóság részér, úgy azt az adóhatóságnak kell visszatérítenie.

2017. évi CLIII. törvény 16.§(2) és (3) bek.

16. § (2) Ha az adóhatóság hatósági átutalási megbízását a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtás szünetelése kezdő napjáig nem teljesítette, az adóhatóság a hatósági átutalási megbízás visszavonásáról haladéktalanul intézkedik. Ha a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató a hatósági átutalási megbízást a szünetelés kezdő napját követően, a szünetelés hatálya alatt teljesítette és az összeget az adóhatóság részére átutalta, az adóhatóság azt a tudomására jutásától számított 8 napon belül visszatéríti az adósnak.

(3) Ha az adóhatóság jövedelemletiltást foganatosított és a munkáltató a végrehajtás szünetelése kezdő napjáig a behajtani kívánt teljes összeget még nem utalta át az adóhatóság részére, az adóhatóság a jövedelemletiltás alapján történő levonás felfüggesztéséről tájékoztatja a munkáltatót. A munkáltatónak az általa a jövedelemletiltás alapján a szünetelés kezdő napját követően, a szünetelés hatálya alatt levont, de az adóhatóság részére még át nem utalt összeget az adós részére vissza kell térítenie. A munkáltató által a jövedelemletiltás alapján a szünetelés kezdő napját követően, a szünetelés hatálya alatt az adóhatóság részére átutalt összeget az adóhatóság 8 napon belül visszatéríti az adósnak.

A végrehajtói letéti számlákra az e rendelet hatálybalépése előtt befolyt összegek a tartozásokra elszámolhatóak.

Március 24-től a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig a végrehajtáshoz való jog elévülése nyugszik,  azaz a fenti időszak nem számít bele a végrehajtási jog elévülési idejébe.

A végrehajtáshoz való jog elévülése

2017. évi CLIII. törvény 12. A végrehajtáshoz való jog elévülése

19. § (1) *  A tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik.    

(2) *  A bevallás, adatbejelentés, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 39. § (2) bekezdése alapján előírt járulékfizetési kötelezettségekre vonatkozó bejelentés késedelmes benyújtása esetén az adótartozás végrehajtásához való jog elévülése a bevallás, adatbejelentés, a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján előírt járulékfizetési kötelezettségekre vonatkozó bejelentés benyújtásának időpontjával megszakad, és az elévülés a bevallás, adatbejelentés, a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján előírt járulékfizetési kötelezettségekre vonatkozó bejelentés benyújtását követő napon újból megkezdődik.

(3) Ha az adós ellen felszámolási eljárás indul, a tartozás végrehajtásához való jog elévülése a felszámolás kezdő időpontjával megszakad, és az elévülés a felszámolási eljárás befejezéséről hozott döntés jogerőre emelkedését követő napon újból megkezdődik.

(4) Ha a tartozás végrehajtásához való jog elévült, a tartozást terhelő késedelmi pótlékot is elévültnek kell tekinteni.

(5) *  Nyugszik a tartozás végrehajtásához való jog elévülése a végrehajtási eljárás felfüggesztésének, illetve a 16. § (1) bekezdés c), d) és e) pontja szerinti szünetelésének, az adós vagyonára a büntetőeljárásban elrendelt lefoglalásnak vagy zár alá vételnek, továbbá törvényben biztosított fizetési kedvezménynek vagy feltételhez kötött adómentességnek az időtartama alatt. Az 52. § (5) bekezdés szerinti jelzálogjog bejegyzése az elévülés nyugvása szempontjából a végrehajtási eljárás felfüggesztésével esik egy tekintet alá.

(6) *  Az adó végrehajtásához való jog elévülése az Art. szerint az adómegállapításhoz való jog elévülésének meghosszabbodását eredményező bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás esetében a büntetőeljárás kezdő időpontjától a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, vagy az ügyészség vagy a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig nyugszik.

(7) Ha a gazdálkodó szervezet, a polgári jogi társaság adótartozásának a tag (részvényes), vezető tisztségviselő által történő megfizetésére kötelezését meg kell előznie a korlátlan felelősség megállapítása iránti polgári peres eljárásnak, a polgári peres eljárás kezdő időpontjától annak jogerős befejezéséig nyugszik a végrehajtáshoz való jog elévülése.

(8) Nyugszik a végrehajtáshoz való jog elévülése az adózó halálának napjától az adómegállapításról szóló döntés, illetve az örököst az örökhagyó tartozásának megfizetésére kötelező döntés véglegessé válásáig.

(9) *  A meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja.

A veszélyhelyzettel összefüggő további adózási információkért katt ide!

A végrehajtási eljárásról szóló NAV tájékoztató itt olvasható!