Szja bevallás javítása, önellenőrzése

Szja bevallás javítása, önellenőrzése

önellenőrzés előzetes bejelentése, szja bevallás javítása, szja bevallás önellenőrzése

Azt már tisztáztuk mi a teendő az szja bevallás elmulasztása esetén vagy  mit kell tenni, ha az adóhatóság hibát talált benne és felszólított annak kijavítására.

De mi a helyzet akkor, ha egyszer csak úgy magunktól nagyhirtelen ránk tör  a megvilágosodás, elrontottuk az szja bevallásunkat?

Ez attól függ milyen jellegű hibára bukkantunk.

Ha olyan hibát fedeztünk fel, amely az adót, adóalapot vagy költségvetési támogatást nem érint, akkor kijavíthatjuk az szja bevallásunkat. Erre értelemszerűen akkor van lehetőség, ha az adóhatóság a bevallást feldolgozta illetve az általa készített tervezet érvényessé vált. Az szja bevallás javítása ez esetben is úgy történik, hogy nem csak a hibás részeket, hanem a teljes bevallást ki kell tölteni a 2017. év tekintetében a 17SZJA nyomtatványon. A „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” mezőt az önellenőrzést jelző négyzetet  üresen kell hagyni. Jelölni kell viszont adózói javításra utaló négyzetet. Adózói javítás az eredeti bevallás beadása évének utolsó napjától számított 5 éven belül bármikor, tetszőleges számban benyújtható.

Ha olyan hibát találtunk az szja bevallásunkban, mely befolyásolja az adót, az adóalapot vagy a költségvetési támogatást ennek javítása önellenőrzés keretében történhet.

Az önellenőrzés a személyi jövedelem adó esetében is az önadózáshoz kapcsolódó adózói jog. Azt jelenti, hogy az adózó a személyi jövedelemadó bevallását utólag módosíthatja, a hibás bevallást kijavíthatja. Ebből következően önellenőrizni kizárólag már benyújtott bevallást lehet. Ezért  nincs mód az elmulasztott szja  bevallás önellenőrzéssel történő pótlására. Azonban a  már benyújtott bevallások esetében sem alkalmazható az önellenőrzési jog korlátlanul.  A vizsgált időszakra vonatkozóan önellenőrzés nem végezhető, ha az adóhatósági ellenőrzés már  megkezdődött. Nem módosítható önellenőrzéssel továbbá  az adóhatóság által utólag megállapított személyi jövedelemadó sem.

De az eredeti bevallásban nem szerepeltetett személyi jövedelemadó   kedvezmények igénybe vehetők az önellenőrzés keretében is.

Új jogintézmény az önellenőrzés előzetes bejelentése. Mely nem kötelező, ennek hiányában is lehetséges önellenőrzést végezni. De ha valaki bejelenti, hogy mely időszakra vonatkozó szja bevallását kívánja önellenőrizni, akkor az adóhatóság 15 napig adóellenőrzést nem indíthat a bejelentett időszakra és adónemre.

2017. évre szja  önellenőrzés 17SZJA  nyomtatványon történhet. Ez esetben is érvényes az a szabály, hogy nem csak a hibás részeket, hanem a teljes bevallást ki kell tölteni. A nyomtatványon az erre szolgáló négyzetben jelölni kell az önellenőrzés tényét. A „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” mezőt viszont üresen kell hagyni. Az önellenőrzés az eredeti bevallás beadása évének utolsó napjától számított 5 éven belül bármikor, tetszőleges számban beadható. Amennyiben az önellenőrzés nyomán adófizetési kötelezettség keletkezik az adóhiány megtérítése mellett késedelmi pótlékot is kell fizetni.

Az önellenőrzésre vonatkozó ismertetett szabályokat az szja törvény 54-55§ tartalmazzák. 

szja törvény 54-55§

Art 54. § [Önellenőrzés]    

(1) Az önadózás, az adóbeszedés útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot és a költségvetési támogatást az adózó helyesbítheti. Ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az adóalapját, az adót, a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más elírás miatt az adó, költségvetési támogatás alapja, összege tekintetében hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja.

(2) Nem minősül önellenőrzésnek, ha az adózó bevallását késedelmesen nyújtja be, és késedelmét nem igazolja, vagy igazolási kérelmét az adóhatóság elutasítja.

(3) Nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg.

(4) Az adózó az adómentességet, az adókedvezményt utólag önellenőrzéssel érvényesítheti, illetve veheti igénybe.

(5) Az ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó és költségvetési támogatás - a vizsgált időszak tekintetében - önellenőrzéssel nem helyesbíthető. Az adóhatóság által utólag megállapított adót, költségvetési támogatást az adózó nem helyesbítheti. A vizsgálat alá vont adót, költségvetési támogatást és időszakot érintő helyesbítés abban az esetben minősül az ellenőrzés megkezdését megelőzően elvégzett önellenőrzésnek, ha az adózó az önellenőrzésről szóló bevallást legkésőbb az ellenőrzésről szóló előzetes értesítés, az értesítés mellőzése esetén a megbízólevél kézbesítésének - kézbesítés hiányában átadásának - napját megelőző napon az adóhatósághoz benyújtotta (postára adta).

(6) Önellenőrzéssel az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint, a helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra, az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet helyesbíteni. Az önellenőrzés az adóalap, a feltárt adó, költségvetési támogatás és - ha törvény előírja - az önellenőrzési pótlék megállapítása, a helyesbített adóalap, a helyesbített adó, költségvetési támogatás, valamint a pótlék bevallása és egyidejű megfizetése, és az adó, költségvetési támogatás igénylése.

(7) A kifizető, a munkáltató az (1)-(6) bekezdés szerint helyesbíti az általa levont jövedelemadó-előleget és adót. Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról adott adóbevallását helyesbíti.

(8) A (7) bekezdéstől eltérően, a munkáltató által megállapított jövedelemadót a természetes személynek kell önellenőrzéssel helyesbítenie, ha a munkáltatóhoz adómegállapításra jogosító nyilatkozatot jogszerűen nem tehetett volna, vagy adókedvezményét az igazolás késedelmes benyújtása vagy annak elmaradása miatt a munkáltató nem vette figyelembe.

55. § [Az önellenőrzés bejelentése]

Az adózó az adómegállapítási időszak és az adónem megjelölésével bejelentheti az adóhatósághoz önellenőrzési szándékát. A bejelentés nem feltétele az önellenőrzésnek. Ugyanazon adómegállapítási időszak és adónem tekintetében csak egyszer tehető bejelentés. Az adóhatóság a bejelentéstől számított tizenöt napig a bejelentés szerinti adómegállapítási időszak és adónem tekintetében adóellenőrzést nem indíthat az adózónál.

Infó Fórum Szja bevallás, önellenőrzés

  Szja bevallással, önellenőrzéssel kapcsolatos további információk.

 Segíthetünk? Tanácsadás